Pressmeddelande -

Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 - Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar

(Aktietorget: MOBS)

Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008
Koncernen
" Nettoomsättningen uppgick under första kvartalet 2008 till 204 224 SEK.
" Resultat efter finansiella poster uppgick under första kvartalet 2008 till -1 398 648 SEK.
" Resultat per aktie* uppgick under första kvartalet 2008 till -0,02 SEK.
" Soliditeten uppgick per 2008-03-31 till 88,4 %.

Mobispine startade under 2007 ett rumänskt dotterbolag. Inget koncernförhållande förelåg under första kvartalet 2007, varpå någon jämförande period inte redovisas för koncernen.
Moderbolaget
" Nettoomsättningen uppgick under första kvartalet 2008 till 151 409 SEK (39 486).
" Resultat efter finansiella poster uppgick under första kvartalet 2008 till -1 410 774 SEK
(-1 265 896).
" Resultat per aktie* uppgick under första kvartalet 2008 till -0,02 SEK (-0,02).
" Soliditeten uppgick per 2008-03-31 till 88,6 %.

* Beräknat på 67 211 000 aktier.

Väsentliga händelser under perioden
" Mobispine har under perioden kunnat konstatera en kraftig ökning av såväl antalet aktiva användare som antalet lästa artiklar.
" Mobispine tecknade i slutet av februari 2008 ett distributionsavtal med Sony Ericsson.
" Tele2 lanserade Mobispines mobila nyhetsläsare för den litauiska marknaden.
" Mobispine offentliggjorde den 28 mars 2008 att bolaget utsett Remium till likviditetsgarant. Åtagandet påbörjades den 1 april 2008.
" Mobispine offentliggjorde den 23 januari 2008 att Steen Thygesen har beslutat att lämna sitt uppdrag som styrelseledamot för Mobispine.
" Mobispine har under perioden inlett samarbeten med större annonsnätverk, bland andra Nokia Add Server och Admob. Dessa samarbeten avser mobil annonsförsäljning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
" Mobispine offentliggjorde den 21 maj 2008 att bolaget har skrivit avtal om att förvärva samtliga aktier i General Wireless Scandinavia AB, en ledande leverantör av funktioner som gör det möjligt att skicka SMS och MMS från PC till mobil.
" Ett globalt distributionsavtal tecknades i början av april med Smarttrust, en global ledare inom SIM-kortsteknologi.
" Mobispine flyttade fram sin bolagsstämma till den 3 juni 2008, med anledning av att bolaget ej ansåg sig ha funnit en ny ledamot att stärka styrelsen med.
" Mobispines aktie handelsstoppades den 20 maj 2008. I samband med offentliggörandet avseende förvärv av General Wireless hävdes det ovan nämnda handelsstoppet.

Kommande finansiella rapporter
2008-08-22: Delårsrapport andra kvartalet 2008
2008-11-28: Delårsrapport tredje kvartalet 2008

 

 

Ämnen

  • Sport