Pressmeddelande -

Kallelse till extra bolagsstämma i Mobispine AB (publ)

(Aktietorget: MOBS)

Aktieägarna i Mobispine AB (publ), 556666-6466, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 25 november 2008 kl. 10.00 på Alsnögatan 3 i Stockholm.

Anmälan m m
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 19 november 2008, dels senast klockan 12.00 den 20 november 2008 anmäla sig skriftligen till Mobispine AB, Alsnögatan 3, 116 41 Stockholm, eller per telefon 08-519 40 025, eller per fax 08-503 11 372 eller per e-mail info@mobispine.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 19 november 2008, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Mobispine AB.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av styrelseledamot.
8. Behandling av styrelsens förslag till beslut om företrädesemission.
9. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av styrelseledamot (punkt 7)
Aktieägare representerande 30 % av det totala antalet aktier och röster i bolaget har föreslagit dels att Martin Gemvik entledigas från sitt uppdrag som styrelseledamot då han meddelat att han önskar avgå samt dels att till ordinarie styrelseledamot nyvälja Håkan Jansson för att på så sätt vidhålla antalet styrelseledamöter. Övriga styrelseledamöter kvarstår.

Behandling av styrelsens förslag till beslut om företrädesemission (punkt 8)
Styrelsen föreslår att stämman skall genomföra en nyemission om högst 21 661 893 aktier med företrädesrätt till teckning för de befintliga aktieägarna varigenom bolagets aktiekapital kan ökas med högst 216 618,93 kronor. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid fyra (4) innehavda aktier skall ge rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen skall vara 0,28 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter skall vara tisdagen den 2 december 2008.

För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för aktieteckning med företrädesrätt, skall tilldelning i första hand ske till de personer som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av företrädesrätt, och i andra hand till de personer som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. Handel med teckningsrätter skall ske under perioden 5 december - 16 december 2008. Aktieteckning skall ske under perioden 5 december 2008 - 19 december 2008. Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Aktier som tecknas utan Företrädesrätt skall betalas kontant senast tredje bankdagen efter det att tilldelningsbeslut fattats och avräkningsnota utsänts. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med innevarande räkenskapsår 2008.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Alsnögatan 3 i Stockholm från och med två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i november 2008
Mobispine AB (publ)
STYRELSEN

Ämnen

  • Sport