Pressmeddelande -

Mobispine AB (publ) genomför företrädesemission om 6 MSEK

(Aktietorget: MOBS)

I kallelse till extra bolagsstämma den 25 november föreslår Styrelsen för Mobispine AB att nyemittera 21 661 893 aktier till priset 0,28 SEK per styck i syfte att anskaffa medel till företaget. Emissionen genomförs med företrädesrätt varvid fyra (4) innehavda aktier skall ge rätt att teckna en (1) ny aktie.

Emissionslikviden om ca 6 Mkr kommer att stärka bolagets likviditet, öka bolagets försäljningstillväxt, leverera redan tagna kundprojekt samt tillföra resurser för att stå väl rustade för fler intressanta förvärvsmöjligheter.

VD Dusyant Patel kommenterar:

"Tidpunkten att genomföra en nyemission är inte optimal men vi står inför möjligheten att genomföra flera förvärv, föra en aggressiv försäljning mot flera strategiska marknader, såsom Asien, Östeuropa och Afrika. Samtidigt förstärker vi kassan och vi i styrelsen gör bedömningen att detta kommer att gagna bolagets utveckling. Mobispine har haft ett framgångsrikt år och vi har anledning att se positivt på kommande år"

Företagets grundare kommer att teckna så många nya aktier som deras privatekonomi tillåter.
Mobispine kommer att erhålla teckningsförbindelser från större ägare och söka ett garantikonsortium för resterande del av emissionen så att hela Erbjudandet blir säkerställt.

Rådgivare i emissionen är Thenberg & Kinde Fondkommission AB


Beslut om företrädesemission
Aktieägare i Mobispine AB (publ) har kallats till extra bolagsstämma tisdagen den 25 november 2008 för att fatta beslut om att genom föra en företrädesemission.

Tidplan för nyemission
Nyemissionen kommer att följa nedanstående tidplan:

- 27 november 2008 Sista dag Mobispine AB:s aktier handlas inklusive rätt till deltagande i nyemissionen.

- 28 november 2008 Första dag Mobispine AB:s aktier handlas exklusive rätt till deltagande i nyemissionen.

- 2 december 2008 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, det vill säga de aktieägare som är registrerade som ägare denna dag kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i nyemissionen.

- 5 december 2008 Första dag för teckning och betalning av aktier.

- 16 december 2008 Sista dag för handel i teckningsrätter.

- 19 december 2008 Sista dag för teckning och betalning av nya aktier.

Omkring 29 december 2008 Pressmeddelande om preliminär anslutningsgrad i nyemissionen.

Ett informationsmemorandum med villkoren för nyemissionen samt information om bolaget och dess finansiella ställning kommer finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida senast den 2 december 2008. Informationsmemorandumet kommer även att skickas till aktieägare registrerade hos VPC AB per den 2 december 2008.Dusyant Patel
VD, Mobispine AB (publ)
Telefon: 076-341 42 12


För ytterligare information
Mobispine AB (publ)
Alsnögatan 3, 116 41 Stockholm

Telefon: 08-519 702 30
Fax: 08-503 113 72
E-post: info@mobispine.com
Hemsida: www.mobispine.com

Mobispine AB (publ) Mobispine utvecklar och säljer kommunikationslösningar och produkter till aktörer inom mobiltelefonindustrin.

Ämnen

  • Sport