Pressmeddelande -

Rapport från SYSteams bolagsstämma den 30 maj 2006

SYSteams ordinarie bolagsstämma den 30 maj 2006 fastställde moderbolaget och koncernens resultat- och balansräkningar. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. I enlighet med styrelsens förslag fastställdes att utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2005 med 1,55 kronor per aktie, och att för Bure Equity, Stig-Olof Simonsson, Claes Rosengren och Arne Nilsson utdelningen till delar skall ske genom att aktier i Jeeves marknadsvärderas och delas ut. Avstämningsdag för utdelning är 2 juni 2006 med utbetalning 8 juni 2006. VD Niclas Ekblad föredrog verksamheten i SYSteam. Till ordinarie styrelseledamöter i SYSteam omvaldes Mikael Nachemsson, Caroline Rosén, Svante Runnqvist, Stig-Olof Simonsson och Lennart Svantesson, till suppleanter omvaldes Claes Rosengren och Carl Backman. Niclas Ekblad avböjde omval. Bolagsstämman beslöt anta en ny bolagsordning som ändrats på vissa punkter, främst i syfte att nå överenskommelse med den nya aktiebolagslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2006. Läs mer på www.systeam.se För mer information, kontakta: Niclas Ekblad, VD och Koncernchef, SYSteam AB (publ), Tel: 0705-61 89 76

Ämnen

  • Företagande