Pressmeddelande -

Årsredovisning 2006

(Aktietorget: VNV) Vita Nova Ventures formella årsredovisning finns tillgänglig på bolagets hemsida www.vnv.se. I bolagets bokslutskommuniké för 2006 har Vita Novas Ventures förvärv av aktierna i Scandinavian CRI Holding AB betraktats som ett omvänt förvärv i koncernens balansräkning. Redovisningsprinciperna om omvänt förvärv* har i årsredovisningen tillämpats fullt ut vilket inneburit att även koncernens resultaträkning och koncernens kassaflödesanalys har upprättats som om Scandinavian CRI Holding utgjort moderbolag i koncernredovisningen. Även jämförande siffror för 2005 har omräknats enligt samma principer. Koncernens omsättning och resultat uppgår till följande belopp: KSEK Enligt årsredovisning 2006 Enligt boksluts-kommunikén 2006 Enligt årsredovisning 2005 Enligt boksluts-kommunikén 2005 Omsättning 92 148 47 425 114 211 0 Årets resultat 1 034 -730 5 686 -736 Då Scandinavian CRI Holding enligt den tillämpade redovisningsmetoden betraktas som moderbolag i koncernen kommer detta bolag med dotterbolag att ingå med 12 månaders verksamhet. I bokslutskommunikén redovisades SCRI Holding och dess dotterbolags, inklusive A+ Science AB, verksamhet först från Vita Nova Ventures förvärvsdatum den 1 juli 2006. Det rörelsedrivande koncernbolaget A+ Science AB ingår följaktligen med 12 månaders verksamhet i koncernredovisningen både för 2006 och för 2005. För ytterligare information hänvisas till bolagets officiella årsredovisning som finns tillgänglig på bolagets hemsida. * Ett omvänt förvärv kännetecknas av att ett bolag, moderbolaget, förvärvar aktierna i ett annat bolag, dotterbolaget, och att det bestämmande inflytandet i den nya koncernen tillkommer aktieägarna i dotterbolaget. I koncernredovisningen redovisas detta som om dotterbolaget förvärvat moderbolaget. Göteborg 2007-05-02 För ytterligare information kontakta: Anders Sjögren, anders.sjogren@vnv.se +46 70 8888 421 Vita Nova Ventures AB

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Ulf Skough

Presskontakt VD 031-703 18 50