Pressmeddelande -

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2008

 

(Aktietorget: VNV)

Tredje kvartalet 2008
- Resultat efter finansiella poster blev -4,3 MSEK (0,1).
- Rörelseresultatet blev -4,6 MSEK (0,2).
- Resultat per aktie uppgick till -0,38 SEK (-0,05).

Januari-september 2008
- Resultat efter finansiella poster blev -11,5 MSEK (-2,3).
- Rörelseresultatet blev -11,1 MSEK (-2,0).
- Resultat per aktie uppgick till -1,02 SEK (-0,18).
- Det bokförda värdet på Vita Nova Ventures aktieinnehav var per den sista juni ca 142 MSEK.

Efter rapportperiodens utgång
- Styrelsen har beslutat att inte dela ut Venture-verksamheten.
- Styrelse beslöt att genomföra ett kraftfullt åtgärdsprogram i A+ Science-gruppen för vända den negativa resultatutvecklingen.

VD Göran Wessman kommenterar:
"Aktieägarna och Vita Nova Ventures drabbas hårt av oron på den finansiella marknaden och den dåliga likviditeten i för bolagets aktier. Bland de 20 största aktieägarna, som tillsammans äger 75 procent av bolaget, har knappast några köp eller försäljningar förekommit under kvartalet. Marknadspriset har därmed styrts av handeln med de återstående 25 procent av aktier och den ringa omsättningsvolym som följer därav. Möjligheterna att använda bolagets aktie som delbetalning vid exempelvis förvärv eller finansiering av ventureportföljen är därmed i allt väsentligt avstängd. Den negativa trend i resultatutvecklingen som nu redovisas i Vita Nova Ventures och A+ Science gruppen bedöms fortsätta året ut. Den likviditetsmässiga uthålligheten stärks av stora del- och slutbetalningar, inom de större projekten i A+ Science AB, under senare delen av fjärde kvartalet. I A+ Science-gruppen ska ett åtgärdsprogram genomföras för att uppnå en rörelsemarginal på minst fem procent.
Vi kan glädja oss åt framgångarna i tre av Venturesportföljens innehav. Intressebolaget I-Tech har långt framskridna förhandlingar kring ett licens- och ett utvecklingsavtal med en industriell part för exploatering av påväxtskyddande båtbotten färger för i huvudsak fritidsbåtssegmentet. Parallellt slutförs förhandlingar om nyemission med ett riskkapitalbolag. Emissionslikviden förväntas finansiera I-Tech under överskådlig tid. Innehavet i I-Tech efter emission blir ca 33 procent.
Framgångarna i Vicore Pharma kan så här långt inte kläs i kortsiktiga ekonomiska resultat. De kommande publiceringarna av resultat med Vicore Pharmas substanser i högt rankade vetenskapliga tidskrifter tillsammans med det vetenskapliga intresset bland områdets opinionsledare och det ökande intresset bland läkemedelsföretag, för-väntas inom överskådlig tid kunna resultera i finansiellt säkerställda utvecklingssamarbeten med industrin och tillgång till EU stöd. Konkreta förhandlingar pågår i syfte att uppnå delar av detta.
Slutligen kan noteras att Cellartis, där Vita Nova Ventures innehav uppgår till 1,7 procent, i oktober har presenterat att de tecknat ett samarbetsavtal som över tiden värderas till 100 MEUR. Sedan tidigare har Cellartis ett antal industriella samverkansavtal."


Vita Nova Ventures AB (publ)
Vita Nova Ventures är ett ägarbolag inriktat på att med aktivt ägande skapa värde i onoterade bolag. Vita Nova Ventures aktie är noterad på AktieTorget.
Bolagets strategi är att koncentrera portföljen till framåtsyftande investeringar i life science sektorn och då framför allt till humanmedicin.

Vita Nova Ventures investeringar sker i första hand i bolag där det finns uppenbara synergier att utvinna i samarbetet med bolagets övriga verksamheter och där Vita Nova Ventures kunnande kan tillföra investeringen avgörande mervärden.

Tredje kvartalet 2008
Koncernresultatet efter finansiella poster uppgick till ca -4,3 MSEK (0,1). Motsvarande siffror för moderbolaget är-1,8 MSEK (-1,3).
I moderbolaget har huvuddelen av managementkapaciteten använts för att utveckla dotterbolagen och cirka hälften av personalkostnaderna har vidarefakturerats dotter-bolagen.

Delårsperioden januari-september
Koncernresultatet efter finansiella poster och skatt uppgick till ca -11,5 MSEK (-2,3). Motsvarande siffror för moderbolaget är -6,4 MSEK (-4,7).
Koncernresultatet före avskrivningar fördelas på; mo-derbolaget -6,1 MSEK, A+ Science gruppen -3,0 MSEK och övriga koncernen -1,0 MSEK.
Likvida medel inklusive checklimiter uppgick vid perio-dens slut till ca 2,9 MSEK (10) och soliditeten till 46 procent (57).

Medarbetare
Antalet medarbetare i hela koncernen uppgick den 30 september 2008 till 108 personer (85). De anställda i moderbolaget Vita Nova Ventures delar sin tid mellan moderbolaget, A+ Science gruppen och utvecklingsbo-lagen.

Aktien
Den 30 september 2008 uppgick antalet aktieägare till ca 1 700 och det totala antalet aktier till 11 202 688.
Under niomånadersperioden omsattes 16 procent av aktierna och den handlades som lägst till 2,50 SEK och som högst till 8,00 SEK per aktie.

Portföljen
Vita Novas Ventures verksamhet kan redovisas i två verksamhetsområden:
- Contact Research Organisation
- Ventures


Contract Research Organisation (CRO)
All verksamhet kopplad till klinisk prövningsverksamhet har samlats under namnet A+ Science. Verksamheten tillhandahåller konsulttjänster inom alla faser av klinisk forskning inom läkemedel och medicinsk teknik.

A+ Science
Under tredje kvartalet har verksamheten arbetat vidare med befintliga projekt samtidigt som inflödet av nya uppdrag mattats något. Uppdragen tenderar att bli fler men mindre och kortare till sin karaktär. A+Science fokuserar och förstärker befintliga marknadsföringsin-satser genom bildandet av en central marknadsförings- och offertavdelning under ledning av en nyrekryterad marknads- och försäljningschef.

Det under sommaren bildade A+ Science Enrolment kräver fortsatt finansiering internt. Enrolments affärskompetens är att genom media och datastöd samt logistikprogram och en unik patientdatabas erbjuda tjänster som underlättar och säkerställer patientrekrytering till kliniska prövningar.

I A+ Science gruppen kommer ett kraftfullt åtgärdspro-gram att genomföras för att effektivisera verksamheten i syfte, att under det kommande året, återställa lönsamheten och nå minst fem procent i rörelsemarginal. Under 2009 förväntas en ökad verk-samhetsvolym.

Finansiell ställning A+ Science
Gruppen redovisade under tredje kvartalet en omsätt-ning på 30,7 MSEK (18,1) med ett resultat efter finansiella poster på -2,4 MSEK (1,4). I resultatet ingår A+ Enrolment med -1,7 MSEK.

Omsättningen för januari-september uppgick till 86,7 MSEK (67,3) med ett resultat efter finansiella poster på -4,3 MSEK (3,0).
Kvarvarande förlustavdrag uppgår till cirka 95 MSEK.

A+ Science gruppen hade per den 30 september 2008 102 anställda.

Ventures
Vita Nova Ventures går som aktiva ägare in i medicinska och biotekniska bolag i relativt tidig fas.

Vicore Pharma AB
Bolaget utvecklar en patenterad grupp läkemedelssub-stanser med kliniska möjligheter inom flera terapiområ-den. I första hand är verksamheten koncentrerad till utveckling inom området hjärt-/ kärlsjukdomar. Grunden för bolagets verksamhet är substansernas förmåga att selektivt stimulera den så kallade AT2 receptorn. Denna receptor är central för viktiga organs förmåga att läka efter skada och sjukdom. Vicore Pharma har identifierat stora affärsmöjligheter för företagets teknologi inom hjärt-/kärlområdet där mycket goda prekliniska resultat föreligger och där företaget genom sitt nära samarbete med A+ Science äger tillgång till expertkunnande och till kommu-nikationsmöjligheter med ledande personer inom läke-medelsindustrin.

Sedan föregående rapporttillfälle har mycket intressanta resultat avseende skydd efter hjärtinfarkt som framkommit vid Charité sjukhusets forskningsinstitut accepterats i den ansedda vetenskapliga tidskriften Circulation. För Vicore Pharma är detta en viktig milstolpe som innebär att Vicore Pharmas huvudsubstans kommer uppmärk-sammas ytterligare i vetenskapliga sammanhang och i läkemedelsföretagen. Utöver detta viktiga genom-brott så kommer Journal of the Renin Angiotensin System (JRAAS), en internationell vetenskaplig tidskrift helt ägnad år forskning inom Renin-Angiotensin systemet, att ge ut ett temanummer kring principen för AT2 stimulering i vilket de forskare som Vicore Pharma samlade i ett forskningsmöte i juni kommer att bidra med sina manuskript kring Vicore Pharmas substans. Företaget välkomnar denna publikation som bedöms komma att manifestera utvecklingsmöjlig-heterna för företagets teknologi.

Med stöd av de entydigt positiva resultaten från de prekliniska försöken och i samarbete med ledande forskare inom A+ Science har Vicore Pharmas beretts möjlighet att presentera sin teknologi till ledande personer inom läkemedelsföretag med verksamhet inom hjärt-/kärlområdet. Dessa kontakter har väckt ett intresse för företagets substanser hos flera av dem och Vicore Pharmas ledning har kunnat konstatera att denna kommunikationsmodell som bygger på samarbete med opinionsledare är framgångsrik. Förhandlingar fortgår således med viktiga läkemedelsföretag och Vicore Pharmas ledning bedömer att det är realistiskt att kunna ingå för branschen sedvanliga licensavtal med företagets patent och dokumentation som bas. Sådana li-censavtal innefattar typiskt engångsersättningar och framtida ersättningar baserade på uppnående av viktiga utvecklingssteg och slutligen royaltyersättningar för försålda läkemedel baserade på den utlicensierade teknologin. Vicore Pharma avser att på detta sätt finansiera sin framtida utveckling.
Vita Nova Ventures innehav uppgick den 30 september 2008 till 100 procent av bolaget.

I-Tech AB
Bolaget bedriver ett utvecklingsarbete som har kopplingar till läkemedels- och bioteknikindustrin, men där det faktiska tillämpningsområdet är inom den mari-na industrin. I-Tech utvecklar och dokumenterar en patentskyddad farmaceutisk substans, medetomidin, som i mycket låga halter (< 0,1 procent) blandad i bot-tenskrovfärger för fritidsbåtar och fartyg avvisar havs-tulpaner och andra skalbyggande marina djur från att fästa på ytan utan att skada eller döda de påväxande organismerna. Marin påväxt på fartygsskrov ökar drifts-kostnaderna och bidrar till ökat koldioxidutsläpp från fartyg. Även för småbåtsägare är påväxt en källa till problem genom negativ påverkan på prestanda och säkerhet. De lösningar som står till buds är oftast för-enade med att använda mycket höga halter (10-tals procent) av miljöstörande substanser som exempelvis kopparföreningar i bottenfärger.

Företagets huvudstrategi är att exploatera värdet av medetomidin i industriella samarbeten med färgindu-strin och den marina industrin. Den industrialiserings-process som inletts innebär bland annat att registrera substansen enligt det Europeiska Biociddirektivet och att anpassa beredningar för substansen för de olika tillämpningar som kommer bli aktuella. I-Techs plan är att erbjuda marknaden ett alternativ till koppar som påväxthindrande substans.

Under året har bottenfärger med I-Techs påväxtbes-kyddande substans Medetomidin testats hos flera färg- och båtföretag och på paneler och båtar på olika ställen i världen. Resultaten är mycket tillfredsställande och visar på ett entydigt positiv effektiv. I-Tech AB förhandlar nu om industriellt samarbete med olika intressenter om färgutveckling och i ett fall också om marknadsföring och distribution till ett avgränsat segment i den marina marknaden. Parallellt slutförs förhandlingar om nyemission med ett riskkapitalbolag. I-Tech styrelse bedömer att emissionslikviden kommer att säkra bolagets kapitalbehov under överskådlig tid.

Vita Nova Ventures ägde 30 september 2008 42,5 procent av bolaget. Efter den aktuella emissionen beräknas Vita Novas Ventures andel i I-Tech bli ca 33 %.

Cellartis AB
Bolaget inriktar sig på stamcellsforskning för läkemedelsutveckling. Området är mycket hett och får omfattande publicitet i såväl affärs- som vetenskaplig press. Verksamheten i bolaget har utvecklats positivt. A+ Science, dotterbolag till Vita Nova Ventures, var medgrundare till företaget för sju år sedan. I oktober 2008 annonserade Cellartis att företaget sålt exklusiva rättigheter kring utveckling av diabetesbehandling till Novo Nordisk A/S. Affären kan enligt pressmeddelandet inbringa totala intäkter på 100 mEUR till Cellartis förutsatt att utvecklingen blir framgångsrik. Vita Nova Ventures ägarandel uppgår till 1,7 procent.

Cellectricon AB
Cellectricon är ett bioteknikföretag som utvecklar mikrofabricerade, cellbaserade verktyg för läkemedels- och bioteknikindustrin. Bolaget inriktar sig på en speciell nisch av proteinanalyser för läkemedelsutveckling. A+ Science bidrog till grundande av bolaget år 2000. Vita Nova Ventures ägarandel uppgår till 3,6 procent av bolaget.

Efter rapportperiodens utgång
Styrelsen har beslutat att inte genomföra den tidigare aviserade utdelningen av Ventures-verksamheten och kommer därför inte att kalla till en extra bolagsstämma. Styrelsen bedömer att detta inte är lämplig på för aktieägarna acceptabla villkor i rådande kapitalmarknadsläge.

Redovisningsprinciper
De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport är de som beskrivs i årsredovisningen för 2007. Delårsrapporten för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och årsredo-visningslagen.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Göteborg den 5 november 2008
Vita Nova Ventures AB (publ)
Göran Wessman
Verkställande direktör


Kontakt
Göran Wessman, VD 031-703 18 50
Anders Sjögren, CFO 031-703 19 34
Ulrika Stenson, Informationschef 031-703 18 94
ulrika.stenson@vnv.se

Vita Nova Ventures AB
Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg,
031-703 18 50
Org.nr: 556652-6835
www.vnv.se
info@vnv.se

Kommande rapporter
19 februari 2009 Bokslutskommuniké 2008

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Ulf Skough

Presskontakt VD 031-703 18 50