Pressmeddelande -

Kommuniké från årsstämma i Vita Nova Ventures AB

Kommuniké från årsstämma i Vita Nova Ventures AB

Årsstämma i Vita Nova Ventures AB, org. nr 556652-6835, hölls i Göteborg tisdagen den 4 maj 2010
Vid stämman fattades följande beslut:

 Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2009

 Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och envar av de verkställande direktörerna under året ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

 Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

 Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 470 000 kronor, fördelat med 190 000 kronor till ordföranden och 70 000 kronor till envar övrig stämmovald styrelseledamot, samt att särskilt arvode inte ska utgå för arbete i styrelsens eventuella kommittéer/utskott . Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes, Björn Dahlöf, Håkan Gartell, Åsa Rödén samt nyvaldes Fredrik Nilsson och Erika Kjellberg Eriksson.

 Årsstämman beslutade att nomineringskommittén ska bestå av tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de två till röstetalet största aktieägarna per den 1 oktober 2010, som önskar utse en sådan representant samt av styrelseordföranden.

 Instruktioner för valberedningens arbete antogs i enlighet med förslaget.

 Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag om ändring av bolagets bolagsordning § 3 innebärande en ändring av Bolagets verksamhetsföremål varvid nämnda paragraf erhåller följande ändrade lydelse: ”Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i hel- och delägda bolag inom den internationella life science sektorn med fokus på tjänster inom klinisk forskning”. Årsstämman beslutade även att bifalla styrelsens förslag om ändring av bolagets bolagsordning § 8, första stycket tredje meningen till att erhålla följande lydelse: ” Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.”

 Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag om ändring av bolagets bolagsordning § 1 innebärande att bolagets firma ändras från Vita Nova Ventures AB till A+ Science Holding AB.

 Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen i syfte att snarast praktiskt möjligt kunna implementera de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma som kan komma att träda ikraft och som kan komma att omfatta även bolaget i anledning av förslag om ändring av aktiebolagslagens (2005:551) regler om tid och sätt för kallelse till bolagsstämman. Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att § 8 första stycket, första och andra meningen i bolagsordningen tas bort.

Stämmans beslut är villkorat av (i) att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma enligt aktiebolagslagen har trätt i kraft, (ii) att Bolaget omfattas av ändringarna, och (iii) att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens § 8 första stycket, tredje meningen erhåller följande, ändrade lydelse: ”Kallelse till årsstämma och bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.”

Stämmans beslut är villkorat av (i) att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma enligt aktiebolagslagen har trätt i kraft, (ii) att Bolaget omfattas av ändringarna, och (iii) att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.


Göteborg 5 maj 2010 Vita Nova Ventures AB (publ)

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Ulf Skough

Presskontakt VD 031-703 18 50