Pressmeddelande -

Styrelsens uttalande angående Pomona-gruppens pliktbud

Pomonagruppen, genom bolaget Ve-N-Ve Intressenter, har enligt reglerna för budplikt i NBK’s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar lagt ett pliktbud om att kontant förvärva samtliga aktier i Vita Nova Venture för 1,70 kr per aktie. Detta då Pomona Gruppen efter företrädesemissionen i februari 2010 nådde en ägarandel (44,4%) över budpliktsgränsen.

Styrelsens oberoende ledamöters bedömning är att Ve-N-Ve’s bud om 1,70 kr kontant per aktier är rimligt utifrån senare tids aktiekurser men inte speglar bolagets reella potential de närmaste åren. Styrelsens bedömning blir därför att det är den enskilda aktieägarens investeringshorisont som bör ligga till grund för ställningstagandet till erbjudandet från Ve-N-Ve Intressenter.

Styrelsen har även tagit in en så kallad fairness opinion som utförts av det oberoende finanskonsultbolaget Pectore Corporate Advisers som värderar bolaget till 3,35 kr per aktie. Enligt denna bedömning är ett rimligt bolagsvärde idag 61 Msek.

Denna fairness opinion samt styrelsens fullständiga uttalande finns att ta del av på bolagets hemsida.

För mer information se www.vnv.se hemsida eller gå in på www.remium.com


Göteborg 28 maj 2010
Vita Nova Ventures AB (publ)

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Ulf Skough

Presskontakt VD 031-703 18 50