Pressmeddelande -

Årsstämma i Acando

Utdelning
Stämman beslutade att fastställa utdelning till 0,50 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning skall vara den 7 maj 2010. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB/VPC beräknas kunna ske den 12 maj 2010.

Fastställanden av resultat och balansräkning samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och vd
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2009. Årsstämman beslutade även om disposition av vinsten enligt den fastställda balansräkningen.
   Styrelseledamöterna och verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet.

Arvode till styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall uppgå till sex.               
   Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens externa ledamöter fastställs till 1 650 000 kronor, varav styrelsens ordförande skall erhålla 500 000 kr och övriga ledamöter skall erhålla 200 000 kr vardera samt att till styrelsens förfogande skall stå 150 000 kr att fördelas lika mellan ledamöter i utskott.
   Årsstämman beslutade även att arvode till revisorerna utgår enligt överenskommen räkning.

Styrelse
Årsstämman beslutade att omvälja ordinarie styrelseledamöterna Ulf J Johansson, Magnus Groth, Birgitta Klasén, Anders Skarin och Alf Svedulf samt att nyvälja Susanne Lithander.
   Årsstämman beslutade även att utse Ulf J Johansson till styrelsens ordförande.

Principer för val av ledamöter till valberedningen
Årsstämman beslutade att valberedningen skall utgöras av styrelsens ordförande jämte minst två representanter bland de största aktieägarna.

Bemyndigande om emission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B i den mån nyemission kan ske utan ändring av bolagsordningen, dock att styrelsens utnyttjande av bemyndigandet inte får innebära att den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet överstiger 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid den tidpunkt då styrelsen i förekommande fall utnyttjar bemyndigandet för första gången.
   Aktier skall kunna emitteras med villkor att nya aktier skall betalas med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet skall således inte innefatta rätt för styrelsen att besluta om kontant nyemission. Nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  
   Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Emissionskursen skall svara mot aktiens bedömda marknadsvärde. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser.

Bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåtelse av egna aktier. Förvärv får endast ske över NASDAQ OMX Nordic, enligt gällande börskurs, och får ske av så många aktier att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
   Förvärv får endast ske i den mån de är försvarliga mot bakgrund av aktiebolagslagens försiktighetsregel. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse, varvid vederlaget skall svara mot aktiens bedömda marknadsvärde. I sistnämnda fall får betalning erläggas med apportegendom i form av aktier eller rörelseegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget. Överlåtelse får ej ske över NASDAQ OMX Nordic.

Beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (verkställande direktören och medlemmar ur koncernledningen):

  • Bolaget skall erbjuda konkurrenskraftiga och marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare.
  • Ersättning innefattar kontant lön, långsiktigt incitamentsprogram och pensionsavsättning.
  • Den kontanta lönen skall bestå av en fast och en rörlig del. Ambitionen skall vara att fast lön plus 40 procent av den maximalt möjliga rörliga lönen skall utgöra en marknadsmässig kontant lön som erhålles då koncernens kvantitativa resultatmål, fastställda av styrelsen, uppnås.

 Aktiesparprogram 2010
Årsstämman beslutade om aktiesparprogram 2010 (”Programmet”) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Acandokoncernen. Programmet har liknande struktur som de aktiesparprogram som antogs av den extra bolagsstämman den 15 augusti 2007 samt av årsstämmorna 2008 och 2009.

För mer information vänligen kontakta:
Lotta Jarleryd, CFO, Acando, +46 8 699 74 14.
Ulf J Johansson, Styrelseordförande, Acando, +46 8 699 70 00

Kallelse till årsstämma och förslag till beslut finns tillgängliga på www.acando.com.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Ludvika

Acando
Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis ca 1,4 miljarder kronor och har cirka 1100 medarbetare i sex länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena; Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.com

Kontakter

Lina Markström

Presskontakt Marknads- & informationschef Marknads- & informationschef 08-699 73 73