Pressmeddelande -

AcandoFrontecs årsstämma 2006-04-27 beslutade om namnbyte till Acando

På AcandoFrontecs årsstämma den 27 april beskrev VD Lars Wollung, företagets utveckling under 2005, samt bolagets långsiktiga mål och tillväxtstrategi. Vidare kommenterades marknadsutvecklingen samt AcandoFrontecs ekonomiska utveckling under första kvartalet 2006. På årsstämman fattades därefter följande beslut: Att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen Att disponera resultatet enligt styrelsens i årsredovisningen intagna förslag, innebärande att den disponibla vinsten balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören Att utöka antalet styrelseledamöter från fem till åtta och att ett totalt arvode om 1 175.000 SEK skall utgå till dessa Att till styrelseledamöter genom omval utse Olof Englund, Ulf J Johansson och Anders Skarin samt genom nyval utse Ulf Hedlundh, Björn Ogard, Ann-Marie Nilsson, Alf Svedulf och Jan-Olof Engström Att Ulf J Johansson skall vara bolagets styrelseordförande Att valberedning inför årsstämma 2007 utses i samråd med bolagets största aktieägare med start i september 2006 Att ändra bolagsordningen så att nödvändiga anpassningar görs till den nya aktiebolagslagen, att bolaget byter firma från AcandoFrontec AB till Acando AB samt att gränserna för bolagets aktiekapital höjs, så att nedre gräns ökar från 28 till 50 miljoner kronor och att övre gräns ökar från 112 till 200 miljoner kronor Att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier att utnyttjas som vederlag i samband med förvärv, bemyndigandet maximeras totalt till 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid den tidpunkt då styrelsen i förekommande fall utnyttjar bemyndigandet första gången Att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om återköp och överlåtelse av den egna aktien Att emittera konvertibler, som skall erbjudas merparten av koncernens anställda och som vid konvertering motsvarar maximalt 2 500 000 B-aktier, vilket motsvarar en maximal utspädning på 3,3 procent Att erbjuda ett 60-tal nyckelpersoner inom koncernen ett kombinerat incitamentsprogram bestående av aktieköp och personaloptioner, där planen är att årligen öka på detta program, som för år 2006 innebär en maximal utspädning motsvarande 2,2 procent. För mer information, kontakta Ulf J Johansson, styrelseordförande tel: 0708-10 10 11 Per Killiner, CFO tel: 0708-90 30 35 Jan Rehn, Informationschef tel: 031-345 32 43 www.acandofrontec.se Ticker: AFAB

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Lina Markström

Presskontakt Marknads- & informationschef Marknads- & informationschef 08-699 73 73