Pressmeddelande -

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2010

  • Nettoomsättning 360 MSEK (409)
  • Rörelseresultat 19 MSEK (22). I föregående års rörelseresultat ingår omstruktureringskostnader om 20 MSEK.
  • Rörelsemarginal 5,4 % (5,4 %)
  • Resultat efter skatt 15 MSEK (21)
  • Resultat per aktie efter utspädning 0,25 SEK (0,27)
  • Likvida medel 119 MSEK (207)

 

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

De tecken på stabilisering som skönjdes under slutet av 2009, har gradvis förstärkts under det första kvartalet 2010. Det är främst i Sverige som vi kan se en förbättrad marknadssituation, även om det råder en fortsatt hög konkurrens om uppdrag. Andra delar av koncernen påverkas fortsatt av svag efterfrågan och prispress.  Förutsättningarna varierar stort mellan geografier och erbjudandeområden. Utvecklingen av nettoomsättning och rörelseresultat under det första kvartalet 2010, återspeglar att beläggningsgraden för våra konsulter successivt har stigit månad för månad. 

Vårt arbete med att förändra vår affärsmodell till ett större inslag av projektbaserade åtaganden och en ökad andel förvaltningsuppdrag fortsätter. Även om det är relativt få stora projekt som initieras i det rådande marknadsläget, har vi under kvartalet vunnit ett antal projekt där vi tar ett ansvar för processeffektivisering och utrullning av tillhörande systemstöd, både inom Microsoft och SAP områdena.

För att kunna fortsätta tillhandahålla kostnadseffektiva leveransmodeller i både projektåtaganden och i förvaltningsfaser, har vi ingått ett avtal som ger oss tillgång till en etablerad offshore kapacitet i Indien genom ett utökat partnerskap med Sopra Group. Vi har sedan tidigare ett samarbete med Sopra Group i syfte att betjäna europeiska kunder som kräver närvaro i hela Europa.

2010 kommer att erbjuda många möjligheter för Acando, tillsammans med både nya och existerande kunder. Vårt fokus är fortsatt på tillväxt inom våra nuvarande geografier. Vi har intensifierat vårt rekryteringsarbete och vi ser i nuläget ett behov av att nettorekrytera drygt ett hundratal medarbetare inom koncernen under året.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Magnus Månsson, vd och CEO
+46 8 699 73 77
Lotta Jarleryd, CFO
+46 8 699 74 14

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Ludvika

Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis ca 1,4 miljarder kronor och har cirka 1 100 medarbetare i sex länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena; Laganda, Resultatskapande och Passion.

Kontakter

Lina Markström

Presskontakt Marknads- & informationschef Marknads- & informationschef 08-699 73 73