Pressmeddelande -

Delårsrapport för perioden Januari - September 2003

Det nya AcandoFrontec på plats * Nettoomsättning uppgick för perioden till 338 MSEK (430) och för tredje kvartalet till 125 MSEK (91) 1). * Rörelseresultat EBIT uppgick för perioden till -153 MSEK (- 43) och för tredje kvartalet till -84 MSEK (-4). * Resultat efter skatt uppgick för perioden till -150 MSEK (54) och för tredje kvartalet till -80 MSEK (96). Resultat per aktie uppgick för perioden till -3,79 SEK (1,56) och för tredje kvartalet till -1,44 SEK (2,79). * Periodens resultat har belastats med 93 MSEK i kostnader för strukturåtgärder. Dessa kostnader har tidigare aviserats i halvårsrapport och separat pressrelease. Av de 93 MSEK har 59 MSEK belastat tredje kvartalet. Av de totalt 93 MSEK är 66 MSEK kostnader i samband med samgåendet mellan Acando och Frontec inklusive det förbättringsprogram som genomförts under det tredje kvartalet. 27 MSEK avser tidigare åtgärder tagna i Frontec AB. * Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 111 MSEK (184). Mer information Lars Wollung, VD tel 0730-21 14 26 Bertil Carlsén, CFO tel 0730-21 10 92 AcandoFrontec AB (publ) Org.nr 556272-5092 Storgatan 19 114 85 Stockholm Tel 08 517 24 000 www.acandofrontec.com 1) Acando AB har konsoliderats från och med juli månad 2003.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Lina Markström

Presskontakt Marknads- & informationschef Marknads- & informationschef 08-699 73 73