Pressmeddelande -

Beslut från extra bolagsstämma i Accelerator Nordic AB (publ)

(Aktietorget: ACCE B)

Vid extra bolagsstämma i Accelerator Nordic AB (publ) den 17 november 2008 fattades bland andra nedanstående beslut:


Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om nyemission av units på tidigare meddelade villkor, varvid bolagets befintliga aktieägare äger företrädesrätt till teckning av högst 2 721 191 units.

De aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade som ägare i bolaget får en (1) uniträtt per varje på avstämningsdagen innehavd aktie. För att, med stöd av sådan uniträtt, få teckna en (1) unit krävs tjugo (20) uniträtter. En unit består av:

a) Fem (5) aktier av serie B med ett kvotvärde om vardera 1 krona.
b) Två (2) förlagslån, om vardera nominellt 1,29 kronor.
c) Två (2) köpoptioner att förvärva aktier i Accelerator AB (publ) delägda dotterbolag Synthetic MR AB (publ).

Emissionskursen per unit uppgår till 8,83 kronor. Teckning kan enbart ske i units och således kan teckning ej ske av aktier, förlagslån eller köpoptioner var för sig. Tilldelning får endast ske av hela units. Efter teckning och registrering kommer emellertid aktier, förlagslån och köpoptioner att åtskiljas.

Genom emissionen kan aktiekapitalet ökas med högst 13 605 955 kronor genom emission om högst 13 605 955 stycken aktier av serie B.

Utöver aktieägares rätt att teckna med stöd av primär eller subsidiär företrädesrätt enligt ovan, skall units kunna tecknas utan uniträtt av allmänheten. För units, tecknade utan uniträtt, skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp och högsta antal units, tilldela tecknade units endast i de fall teckning av samtliga units inte gjorts av tecknare med uniträtt pro rata mellan tecknarna.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt blir den 24 november 2008. Teckning med primär företrädesrätt skall ske genom betalning av emissionslikvid under perioden från och med den 27 november 2008 till och med den 11 december 2008. Teckning med subsidiär företrädesrätt och utan företrädesrätt skall ske på särskild teckningslista under motsvarande tid som angivits ovan.

Följande huvudsakliga villkor har beslutats av stämman för köpoptionerna i dotterbolaget Synthetic MR AB (publ): Innehavare av köpoption skall äga rätt, men ej skyldighet, att för varje köpoption köpa en (1) ny aktie i dotterbolaget för en lösenkurs om 1,29 kronor per aktie. Köp av aktier med stöd av köpoption kan äga rum under perioder från och med den 1 oktober till och med den 31 december respektive den 1 april till och med den 30 juni varje år där den första perioden för köp skall påbörjas den 1 oktober 2010 och med sista dag för köp den 31 december 2013

I samband med sin genomgång av styrelsens motiv för kapitalanskaffningen, sade styrelsens ordförande Staffan Persson följande om SyntheticMR AB (publ.):

- Det är styrelsens bedömning att SyntheticMR kommer att kunna uppnå lönsamhet under löpperioden för köpoptionen i bolaget.

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om emission av personalkonvertibel för fem ledande befattningshavare inom koncernen och styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibel till styrelseledamoten Thomas Gür. Det har beslutats om utgivande av konvertibler till ett nominellt värde om 4 000 000 kronor, varav de fem ledande befattningshavarna har rätt att teckna för 3 825 000 kronor tillsammans, och Thomas Gür resterande. Aktiekapitalet kan genom beslutet ökas med högst 4 000 000 kronor och maximalt med 4 000 000 stycken aktier av serie B.


För ytterligare information se www.acceleratorab.se eller kontakta VD Andreas Bunge på +46 70 824 25 25

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Kategorier

  • accelerator

Regioner

  • Linköping

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom Life Science, inriktad på ”Imaging Software” och ”Medical Nanotechnolgy”. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas. SyntheticMR AB har utvecklat en programvara som effektiviserar och förbättrar MR-undersökningar och som finns i kliniskt bruk. AddBIO AB har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se.

 

Kontakter

Thomas Gür

Presskontakt VD +46 8 663 57 06