Nyhet -

Ny tillfällig möjlighet att ge skattefri extragåva till anställda från 1 juni 2020

Regeringens krispaket

Möjlighet att ge skattefri extragåva till anställda från 1 juni 2020
Du som arbetsgivare får en tillfällig möjlighet att till dina anställda ge extra skattefria gåvor till ett värde på upp till 1 000 kr inkl. moms, införs från 1 juni 2020 och gäller året ut.

Den nya extragåvan på ett värde upp till 1 000 kr får samma regler som för vanliga julgåvor. Det innebär t ex att de extra skattefria gåvorna under 2020 måste ges till alla anställda eller åtminstone en stor grupp av anställda, för att de ska vara skattefria.

De nya skattefria gåvorna får - precis som skattefria julgåvor – heller inte ges i form av pengar eller något som lätt kan växlas till pengar. I övrigt finns det inga begränsningar av vad som kan ges i extragåva. Några klädesplagg, ett antal flaskor vin, en rejäl matkasse eller ett presentkort på något annat som inte kan bytas mot pengar – allt är tillåtet. För arbetsgivare som är momspliktiga blir det dock billigast att ge bort varor/tjänster som beläggs med 25 % i moms. Då blir arbetsgivarens kostnad för en gåva som kostar 1 000 kr i praktiken bara 800 kr, eftersom momsen på gåvan räknas som en avdragsgill ingående moms.

Ny skattefri parkeringsförmån 1/4 - 31/12 2020
Till årets slut blir det också möjligt för arbetsgivare att bekosta fri parkering vid arbetsplatsen för sina anställda, utan att detta ska ge någon skattepliktig förmån. Den nya förmånen av skattefri parkering införs retroaktivt så att den gäller för fri parkering som arbetsgivaren betalat från 1 april 2020 och gäller sedan året ut under 2020.

A-kassan förbättras igen
Taket i a-kassans inkomstrelaterade ersättning föreslås höjas för ersättningsdag 101 och framåt från 760 kronor till 1 000 kronor per dag. Höjningen är tillfällig och gäller från den 29 juni 2020 till den 3 januari 2021. Regeringen har tidigare bland annat höjt ersättningen för dag 1–100, det gäller både grundbeloppet och det inkomstbaserade beloppet.

Det går också att kvalificera sig för a-kassa på tre månader räknat från den månad man anmäler sig. Det gäller även den som jobbat deltid - gränsen går vid 60 timmar i månaden. En företagare kan vara med i a-kassan och räknas som arbetslös när det inte längre pågår verksamhet i företaget eller när företaget definitivt har upphört.

Lättnader för sjuklönekostnader förlängs och schablonen höjs
Staten tar över sjuklöneansvaret till och med 30 september. Ersättningen för den första sjukdagen, som ursprungligen skulle ha gällt till 31 maj, föreslås förlängas i fyra månader till den 30 september. Samtidigt höjs schablonersättningen med 104 kronor från den 1 juni. Det innebär att den som varit sjuk och får ett karensavdrag på lönen kan söka en schablonersättning om 804 kronor från Försäkringskassan från det datumet. Egenföretagare får en schabloniserad sjukpenning. Det går även att få smittbärarpenning.

Stödpaket på 39 miljarder
Regeringen och samarbetspartierna beslutade den 30 april om 39 miljarder i omställningsstöd till företag under pandemin Covid-19.
– Äntligen ett direkt stöd riktat även till små företag som tappat försäljning till följd av den allvarliga situationen.

 • Stödet gäller för två månader, mars och april 2020.
 • Företaget ska ha F-skatt.
 • Företaget kan ansöka om stöd vid en omsättning på minst 250 000 kronor och ett tapp på minst 30 procent under mars och april 2020 jämfört med 2019.
 • Storleken på stödet kommer att variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader, inklusive hyra och leasing men exklusive lönekostnader.
 • Maxtaket är 150 miljoner per företag.
 • Cirka 180 000 företag kommer att kunna ta del av stödet.
 • Utbetalningen ska ske via Skatteverket. Detaljerna kring ansökan är inte kända än.
 • Regeringen arbetar för att beslutet ska träda i kraft den 1 juli 2020.
 • Det kallas omställningsstöd istället för omsättningsstöd, eftersom regeringen vill sända signalen att social distansering är något vi behöver vänja oss vid en längre tid.
 • Företag med hemvist i så kallade skatteparadis omfattas inte.

Bolags- och föreningsstämmor
Riksdagen har beslutat om en tillfällig lag för att underlätta bolags- och föreningsstämmor i tider av covid-19. Den nya lagen innebär bland annat att aktieägare kan lämna fullmakt till en företrädare samt poströsta. Lagen träder i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2020. Bolagsverket har mer information.

Skjut upp skatten - nu till lägre ränta
Den 14 april stod det klart att räntan på anstånden sänks till 3,1 procent på årsbasis mot tidigare 6,6 procent.
Företag kan begära anstånd hos Skatteverket och skjuta upp inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt. Anståndet omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Bara företag som sköter sin ekonomi, är seriösa och saknar stora skatteskulder kommer att få anstånd.

Även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 omfattas av förslaget. På så sätt kan egenföretagare få anstånd med moms som annars ska betalas under våren. Många är oroliga för att bli personligt betalningsskyldiga för obetalda skatter och avgifter som omfattas av anståndet. Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där det framgår att så inte blir fallet om skälet är Coronaepidemin.

Gå ner i arbetstid - korttidsarbete Den 14 april meddelade finansminister Magdalena Andersson också att regeringen förbättrar villkoren för korttidsarbete. Arbetsgivare kan nu minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent mot tidigare 60 procent och staten bär den absolut största delen av kostnaden. Det ska gälla under tre månader från den 1 maj 2020.

Lönekostnaden för en anställd minskar därmed med över 70 procent samtidigt som arbetstagaren får behålla nästan 90 procent av lönen. Kombinerat med de nedsatta arbetsgivaravgifterna kan upp till 86 procent av den totala lönekostnaden lyftas från arbetsgivaren under maj och juni månad.

Liksom tidigare omfattas ägare till aktiebolag och deras familjer liksom handelsbolag och stiftelser. Däremot omfattas inte enskilda näringsidkare.

Permittering, vad betyder det? De här reglerna gäller

Periodiseringsfonder - kvitta vinst mot förlust
100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

Sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
Arbetsgivaravgifterna sänks 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Egenavgifterna och den allmänna löneavgiften minskas tillfälligt för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag.

125 miljarder lånas ut
Paketet består av tre delar:

 • Almi får tre miljarder i extra kapital så att de kan utöka sina lån till små och medelstora företag. Även startups kan få lån.
 • Statliga Svensk Exportkredits låneram utökas från 125 miljarder till 200 miljarder för lån till exportföretagen.
 • Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas från 450 miljarder till 500 miljarder kronor. EKN förutser en ökad efterfrågan på kreditgarantier, likt under finanskrisen 2008. Taket läggs nu på samma nivå som då.


Lånegaranti till bankerna

Staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som fått ekonomiska svårigheter på grund av Corona men i övrigt är livskraftiga. Mycket tyder dock redan på att lånen inte kommer få avsedd effekt. De ska betalas redan efter ett år och får bara ges till ”långsiktigt livskraftiga bolag". I det osäkra läge som råder blir det svårt att avgöra vilka som är livskraftiga framöver.

Amorteringsfritt
Bolåneinstitut och banker erbjuder hushåll som drabbas av Coronapandemin amorteringsfritt till och med 31 augusti 2021. I slutet av april görs en ny bedömning om tidsfristen ska förlängas.

Rabatt på hyreskostnader, till vissa utsatta branscher
Om en hyresvärd sänker den fasta hyran under perioden 1 april till 30 juni så går det att få kompensation i efterhand via länsstyrelsen med upp till 50 procent. (Dock max 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.) Branscher som nämns är sällanköpshandel, hotell, restaurang och "vissa andra verksamheter".

Karensavdrag
Karensdagen slopas tillfälligt. Från och med den 11 mars ges ersättning från första dagen. Försäkringskassan utreder hur det ska fungera praktiskt. 

Ämnen

 • Juridik

Kategorier

 • #gåva
 • #skattefri
 • redovisningskonsult
 • redovisningsbyrå
 • krispaket
 • korttidspermittering
 • corona
 • auktoriserad redovisningskonsult
 • auktoriserad byrå
 • account on us

Presskontakt

Lilian Holm

Presskontakt Grundare, auktoriserad redovisningskonsult 08-12100500