Pressmeddelande -

Acrinova har ingått avtal om markanvisning för bostäder i Staffanstorps kommun i Sydvästra Skåne

Acrinova har träffat avtal om markanvisning för uppförande av bostäder om sammanlagt ca 7.000 kvadratmeter BTA. Avtalet har träffats med Staffanstorps kommun i Sydvästra Skåne. Avtalet innebär att Acrinova senast inom två år skall teckna ett marköverlåtelseavtal med Staffanstorps kommun.

Produktionen av bostäder beräknas kunna komma igång under 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett förvaltningsbolag i fastighetsbranschen verksamt främst i Öresundsregionen. Genom vår samlade kompetens ska vi, åt våra kunder, optimera varje fastighets värdeutveckling. Acrinova har också ett eget fastighetsbestånd som ska utvecklas genom förädling och förvärv.

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2019.Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.

Presskontakt

Joakim Ewetz

Presskontakt 0708-70 08 02

Sandra Voltaire

Presskontakt 0709-22 60 35