Pressmeddelande -

Årsstämma i Active Biotech AB

Active Biotech ABs årsstämma avhölls den 7 maj 2008. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Sven Andréasson, Mats Arnhög, Klas Kärre, Magnhild Sandberg, Peter Sjöstrand och Peter Ström. Stämman omvalde också Mats Arnhög till styrelsens ordförande. Stämman beslöt vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen skall bestå av representanter för de i slutet av oktober månad tre största ägarna samt styrelsens ordförande. Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har tillämpats. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst cirka fyra miljoner nya aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Teckningskursen är 40 kronor per aktie och tolv befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 20 maj 2008. Teckningstiden löper under perioden 26 maj - 9 juni 2008. Ett prospekt avseende emissionen kommer att offentliggöras innan teckningstidens början. Styrelsen erhöll slutligen, i enlighet med sitt förslag därom, ett bemyndigande att längst intill tiden för nästa årsstämma besluta om emission av högst fem miljoner nya aktier, eller konvertibler med motsvarande utspädningseffekt, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Verkställande direktören Sven Andréassons anförande vid stämman kan (liksom årsredovisningen) läsas i sin helhet på www.activebiotech.com. Lund den 8 maj 2008 Active Biotech AB (publ) Sven Andréasson Verkställande direktör Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand indikationen njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. Active Biotech AB (org.nr 556223-9227) Box 724, 220 07 Lund Tel 046-19 20 00 Fax 046-19 20 50

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel