Pressmeddelande -

Active Biotechs företrädesemission om cirka 169 MSEK

Som meddelats i delårsrapporten för januari-mars 2005, har styrelsen för Active Biotech beslutat att, med stöd av det bemyndigande som erhölls vid den ordinarie bolagsstämman den 21 april 2005, genomföra en garanterad företrädesemission om cirka 169 MSEK. Styrelsen har nu fattat det formella, fullständiga, emissionsbeslutet i anledning härav. Emissionen ger nuvarande aktieägare rätt att med företrädesrätt teckna en ny aktie för varje sex befintliga aktier till en teckningskurs om 30 kronor per aktie. Nyemissionen uppgår till 5 623 190 aktier. Det exakta beloppet aktier kan dock öka i det fall konvertering av utestående konverteringslån (se nedan) sker. MGA Holding AB med 28,9 procent av kapitalet, och Nordstjernan AB med 8,0 procent av kapitalet har förbundit sig att teckna sig för sina respektive företrädesrättsandelar i emissionen. Härutöver garanterar Nordstjernan AB att teckna sig för de ytterligare aktier som övriga nuvarande aktieägare eventuellt väljer att ej teckna sig för. Skäl till emissionen är att tillföra ytterligare kapital för den fortsatta utvecklingen av företagets kliniska projekt. Befintlig likviditet samt den nu beslutade nyemissionen, i kombination med intäkter från redan ingångna samt förväntade samarbetsavtal, förutsätts enligt nuvarande planer finansiera verksamheten fram till 2009. Tidplan 26 maj 2005 Sista dag för att inge påkallande av konvertering av utestående konvertibla skuldebrev för att aktier tillkomna genom konvertering skall medföra rätt att erhålla teckningsrätter. (Konvertering i enlighet med inkomna påkallanden verkställs senast den 2 juni.) Om konvertering inte påkallas inom angiven tid sker i stället vederbörlig omräkning av gällande konverteringskurs. 7 juni Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 8 juni Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 10 juni Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter 14 juni Prospekt offentliggörs 17 juni Teckningstiden inleds 17 - 28 juni Handel med teckningsrätter 1 juli Teckningstiden avslutas Emissionen genomförs av bolaget med Avanza Fondkommission AB som emissionsinstitut. Lund den 18 maj 2005 Active Biotech AB (publ) Sven Andréasson Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Sven Andréasson, Verkställande direktör, telefon: 046-19 20 49 Hans Kolam, CFO, telefon: 046-19 20 44 Cecilia Hofvander, Manager Corporate Communication, telefon: 046-19 11 22 Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA (TTS) för immunterapi av i första hand indikationen icke-småcellig lungcancer. Dessutom har företaget ytterligare tre projekt i klinisk utveckling TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. Active Biotech AB Box 724, 220 07 Lund Tel: 046-19 20 00 Fax: 046-19 20 50 www.activebiotech.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans