Pressmeddelande -

AddNode Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2006

Stark resultatutveckling och vinst i alla affärsområden. JANUARI – MARS 2006 - Nettoomsättningen uppgick till 226,6 (148,3) MSEK - Resultatet EBITA (före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar) uppgick till 19,2 (14,4) MSEK - Rörelseresultatet uppgick till 15,8 (11,5) MSEK och resultatet före skatt uppgick till 15,8 (11,6) MSEK - Resultatet efter skatt uppgick till 11,9 (8,5) MSEK - Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,54 (0,49) SEK och eget kapital per aktie uppgick till 19,11 (18,56 per 2005-12-31) SEK - Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 31,4 (31,9) MSEK VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN - Överenskommelse har träffats om slutlig köpeskilling för bolagen inom affärsområde Financial - Tvångsinlösen för Mogul och Cartesia avslutad VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT - Technia har tecknat avtal med ett sammanlagt värde om 30 MSEK med tre ledande Nordiska telekomföretag - CAD-Q har tecknat ett betydande avtal med Myresjöhuskoncernen om nytt CAD/CAM system VD HAR ORDET AddNode uppvisar ett starkt första kvartal med kraftig tillväxt och ett förbättrat resultat. Ökningen beror både på de under 2005 gjorda förvärven samt ökad försäljning i flera av våra affärsområden. Den positiva resultatutvecklingen som vi haft under 2005 fortsätter alltså även 2006. AddNodes fyra affärsområden med inriktning på olika branscher och teknologier kompletterar varandra i tillväxt och resultat och följer den positiva trenden i IT-branschen. Affärsområde Industrial har under början av 2006 tecknat flera viktiga kundavtal och den ökade efterfrågan drivs av industrins behov av att effektivisera utvecklingen för att snabbt få ut nya högkvalitativa produkter på marknaden. Affärsområde Media har efter en period av omstruktureringar och nedskärningar återhämtat sig och visar positivt resultat som en effekt av ett fokuserat försäljningsarbete och ett breddat tjänsteutbud. Affärsområde Technology och Financial har lanserat flera nya spännande webbprojekt och orderingången är högre än under motsvarande tid föregående år. Tillväxt är viktigt för att skapa en bredd och en riskspridning så att organisationen står rustad mot svängningar i marknaden. Lönsamhet och långsiktighet har högre prioritet än marknadsandelar i vår tillväxtstrategi. AddNode fortsätter ta aktiv del i omstruktureringen av den nordiska IT-branschen. Bo Strandberg, VD och koncernchef FRAMTIDSUTSIKTER Perioden kännetecknades av en fortsatt ökad efterfrågan på IT-lösningar och den tidigare pressade prisbilden för IT-konsulttjänster har stabiliserats. Styrelsens bedömning att IT-investeringarna förväntas fortsätta öka under 2006 kvarstår, men AddNode väljer att inte lämna någon prognos. Den långsiktiga bedömningen är att investeringar inom IT fortsätter att växa snabbare än de totala investeringarna inom industri- och tjänstesektorn. AddNodes strategi är att även under 2006 växa både organiskt och genom förvärv inom utvalda branscher och teknologier för att bredda koncernens verksamhet, öka lönsamheten samt sprida riskerna. AddNodes finansiella mål är att under en konjunkturcykel uppnå en rörelsemarginal om 7-10 procent före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA). För ytterligare information kontakta: Bo Strandberg, VD och koncernchef AddNode AB, Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm Telefon: 08-506 66 216, Mobil: 070-536 56 08, E-post: bo.strandberg@addnode.com AddNode erbjuder bransch- och teknologispecifika IT-lösningar som effektiviserar och utvecklar kundernas affärer. Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden; Financial, Industrial, Media och Technology. AddNode är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen har cirka 500 anställda och verkar i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudsäte i Stockholm. För mer information, se http://www.addnode.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Addnode är en IT-koncern. Genom att erbjuda lösningar som baseras på kunskap om våra kunders affärer, verksamhet och omvärld har vi skaffat oss ledande positioner inom tre områden:

• Vi är Nordens största bolag inom IT-lösningar för design, konstruktion och hantering av produktinformation.
• Vi har en ledande position inom ärendehanteringssystem till offentlig sektor. Vi är störst i Sverige på system- och ärendehanteringslösningar för tekniska förvaltningar i kommuner.
• Vi har ett branschöverskridande webberbjudande som hjälper våra kunder att få ut maximalt värde i de digitala kanalerna.

Addnode har 800 medarbetare runt om i Norden, med olika bakgrund men med samma uppdrag: Att hjälpa våra kunder till ökad effektivitet och konkurrenskraft. Koncernen omsätter cirka 1300 MSEK och är noterat på Nasdaq OMX Nordic Small Cap.

Kontakter

Johan Andersson

Presskontakt Informationschef IR ansvarig 070-4205831