Pressmeddelande -

Kallelse till extra bolagsstämma i AddNode AB

Aktieägarna i AddNode Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 1 december 2004, klockan 10.00, Hudiksvallsgatan 4. ANMÄLAN För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare: - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 19 november 2004; - dels anmäla sitt deltagande på stämman senast torsdagen den 25 november 2004 klockan 15.00 under adress AddNode AB, "Bolagsstämma", att: Lena Ottesen, Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm, per fax 08 506 66 200 eller per telefon 08 506 66 221. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal (dock högst två) biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste för att äga rätt att deltaga i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 19 november 2004, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. FÖRESLAGEN DAGORDNING Styrelsens förslag till dagordning är följande 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller flera justeringsmän 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Beslut om nyemission (se nedan) 8. Stämmans avslutande Beslutsförslag punkt 7 - förslag till beslut om nyemission Styrelsen för AddNode har beslutat förvärva Technia Holding AB ("Technia") och att förvärvet skall ske mot vederlag i form av nyemitterade aktier av serie B i AddNode. För tillskapande av de aktier i AddNode som skall utgöra vederlag föreslår styrelsen att extra bolagsstämman fattar beslut om att genom en apportemission öka bolagets aktiekapital med högst 102 000 000 kronor genom nyemission av högst 8 500 000 st. aktier av serie B, vardera å nominellt 12 kronor. Enligt förslaget kommer beslutet att vara på visst sätt beroende av villkor som närmare beskrivs i styrelsens fullständiga förslag till beslut. Rätt att teckna aktier skall endast tillkomma ägare av aktier i Technia med rätt och skyldighet för aktietecknaren att betala de nya aktierna vid teckning, genom tillskjutande av apportegendom i form av aktier i Technia. Därvid skall för varje som apportegendom tillskjuten aktie i Technia teckning ske av 1,875 aktier i AddNode. Teckning skall ske fr.o.m. den 1 december t.o.m. den 2 december 2004. Styrelsen äger besluta om förlängning av teckningstiden. HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN Styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemission, redogörelser och yttranden enligt 4 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen samt informationsmaterial och en s.k. fairness opinion kommer att hållas tillgängligt för aktieägarna hos bolaget fr.o.m. den 17 november 2004 och skickas till de aktieägare som begär det. Stockholm i november 2004 AddNode AB (publ) Styrelsen

Ämnen

  • Företagande

Addnode är en IT-koncern. Genom att erbjuda lösningar som baseras på kunskap om våra kunders affärer, verksamhet och omvärld har vi skaffat oss ledande positioner inom tre områden:

• Vi är Nordens största bolag inom IT-lösningar för design, konstruktion och hantering av produktinformation.
• Vi har en ledande position inom ärendehanteringssystem till offentlig sektor. Vi är störst i Sverige på system- och ärendehanteringslösningar för tekniska förvaltningar i kommuner.
• Vi har ett branschöverskridande webberbjudande som hjälper våra kunder att få ut maximalt värde i de digitala kanalerna.

Addnode har 800 medarbetare runt om i Norden, med olika bakgrund men med samma uppdrag: Att hjälpa våra kunder till ökad effektivitet och konkurrenskraft. Koncernen omsätter cirka 1300 MSEK och är noterat på Nasdaq OMX Nordic Small Cap.

Kontakter

Johan Andersson

Presskontakt Informationschef IR ansvarig 070-4205831