Pressmeddelande -

Adoptionscentrums kritiserar Socialstyrelsens rapport ”Internationella adoptioner – Nya krav på blivande adoptivföräldrar"

Adoptionscentrum har de senaste åren i flera skrivelser till regeringen och socialstyrelsen efterfrågat en utvärdering av den föräldrautbildning, som sedan 2005 är obligatorisk för familjer som vill adoptera.
I den utvärdering som till slut genomförts av föräldrautbildningen har Socialstyrelsen saknar vi en utvärdering av flera viktiga aspekter av föräldrautbildningen. Vad tycker deltagarna, de blivande adoptivföräldrarna? Att detta inte behandlats är extra märkligt, eftersom MIA (Myndigheten för Internationella Adoptioner) varje år genomför en enkät till samtliga adoptivfamiljer. Socialstyrelsen har valt att inte alls ta med de synpunkter familjerna uttryckt.
Syftet med att införa en obligatorisk föräldrautbildning var att de som adopterar skulle få ökade insikter och kunskaper om barn och barns behov. I Socialstyrelsens rapport har man inte försökt sig på någon utvärdering av hur man lyckats med detta. Det verkar mer ha handlat om hur kommunerna organiserar utbildningen rent praktiskt. En nog så intressant fråga, men vi anser att en utvärdering av hur lyckosam utbildningen blivit, också behövs. Adoptionscentrum har fått signaler från våra samarbetsländer att man där anser att svenska föräldrar generellt sett är sämre förberedda för adoptionen, än tidigare.
Det skulle inte vara alltför komplicerat att också ställa frågor om detta till myndigheter och organisationer i utlandet, och till de svenska organisationer som är ansvariga för att förmedla kontakten med utlandet för familjernas räkning. Sedan auktorisationsförfarandet för adoptionsorganisationer infördes 1979, har folkrörelsemodellen varit grunden för förmedlingen av internationella adoptioner i Sverige. I nuläget finns fem aktiva adoptionsorganisationer som alla bygger på den svenska folkrörelse- och föreningstraditionen. Ända sedan Adoptionscentrums bildande har byggandet av nätverk för adoptivfamiljer och adopterade, för ömsesidigt stöd och erfarenhetsutbyte, varit ett våra viktigaste verksamhetsmål. I Adoptionscentrums cirkelgrupper hittade många blivande adoptivföräldrar vänner för livet och många har fortsatt kontakt. I viss mån kan den nu obligatoriska föräldrautbildningen betyda något liknande, men vi förvånas av den attityd som återspeglas i Socialstyrelsens rapport. Man ser där adoptionsorganisationerna blott och bart som organisationer med ”egenintresse” som inte får delta i de nuvarande utbildningarna. I dagsläget har denna attityd lett till att den som själv adopterat anses olämplig som utbildare. Vi finner detta rent folkrörelsefientligt. Om samma princip tillämpades på andra samhällsområden, skulle fackligt aktiva inte få hålla i fackliga utbildningar, eller funktionshindrade tillåtas delta i den rehabilitering som erbjuds t ex trafikskadade.
Vi vill understryka att det ”egenintresse” Adoptionscentrum har i sammanhanget är att adoptivföräldrar blir så väl förberedda som möjligt – något som myndigheter och organisationer i utlandet håller oss ansvariga för. Vi har också ett ansvar gentemot de barn som genom vår förmedling får nya föräldrar i Sverige, barnen har rätt till föräldrar som fått de bästa tänkbara förutsättningar att förstå vad en adoption innebär. Vi kan också erbjuda ett nätverk av och för adoptivfamiljer, något som gagnar såväl barn som familj.
Vi uppmanar socialstyrelsen:
 • Ta ansvaret för den obligatoriska föräldrautbildningen på ett större allvar.
 • Gör en ordentlig utvärdering och uppföljning av hur utbildningens syften uppnås. Det räcker inte med att konstatera att kvalitén och kostnaden för utbildningen varierar kraftigt i landets olika kommuner – detta är något som alla redan känner till, inte minst de föräldrar som måste genomgå den.
 • Utvärdera även hur effekterna av utbildningen uppfattas i de länder som Sverige samarbetar med på adoptionsområdet.
 • Ta fram konkreta förslag hur man ska kunna komma till rätta med de brister som framkommer i den aktuella rapporten.
 • Vi efterlyser en öppen och konstruktiv diskussion om hur den obligatoriska utbildningen för adoptivföräldrar kan utvecklas och förbättras.
 • Ämnen

  • Politik

  Kategorier

  • adoption
  • adoptionsregler
  • föräldrautbildning