Gå direkt till innehåll
Positivt med införande av svensk lagstiftning för statsstöd

Pressmeddelande -

Positivt med införande av svensk lagstiftning för statsstöd

Advokatfirman Delphi har gett in ett remissyttrande avseende betänkandet Olagligt statsstöd (SOU 2011:69). Delphi anser att det är positivt att införa svensk lagstiftning på området och instämmer i stora delar med den föreslagna regleringen men anser bl.a. att visst tillsynsansvar bör införas för Konkurrensverket och att även beslut från riksdagen som innebär statligt stöd skall kunna angripas.

Delphis kompetensgrupp för EU- och konkurrensrätt, offentlig upphandling och statligt stöd rådger löpande både offentliga och privata aktörer i statsstödsrättsliga frågor. Olagligt stöd kan ta många olika former t.ex. bidrag, avgiftsfria borgensåtaganden, köp till underpris, förmånliga lån eller skatteförmåner som gynnar enskilda. Förbudet mot statsstöd som snedvrider konkurrensen mellan medlemsstaterna är en av grundpelarna inom EU:s konkurrensrätt. Det har dock varit svårt för aktörer som berörs negativt av att en konkurrent får stöd att genom domstolsprocesser få stopp på olagligt stöd i Sverige och det har inte heller funnits tydliga regler för hur återbetalning av olagligt statsstöd skall ske. Utredningen Olagligt stöd (SOU 2011:69) har nu föreslagit regler för att underlätta för individer och företag att agera mot otillåtet statligt stöd.

Delphi välkomnar utredningens förslag till ny lagstiftning. De utökade möjligheterna till domstolsprövning är viktigt för att EU-rätten ska få fullt genomslag i Sverige och säkerställa en fungerande konkurrens.

”Det är beklagligt att den föreslagna lagstiftningen inte föreslås vara tillämplig på statsstöd som ges genom skatt eller på annat sätt genom lag. För att EU-rätten ska få fullt genomslag är det viktigt att all slags otillåtet stöd kan angripas”, säger advokaterna Anna Ulfsdotter Forssell, Elisabeth Eklund och Kristian Pedersen.

Delphi föreslår bl.a. att Konkurrensverket bör få ett begränsat tillsynsansvar genom att kunna kräva tillbaka sådant stöd som EU-kommissionen har konstaterat är olagligt. En privat part bör inte tvingas riskera rättegångskostnader i en sådan situation. Delphi föreslår vidare att Konkurrensverket bör kunna göra detta på ett förenklat sätt genom att möjligheten till avgiftsföreläggande införs i likhet med det som finns i konkurrenslagen.

Kontakt:

Anna Ulfsdotter Forssell
Partner / Advokat
Advokatfirman Delphi
Tel. +46 709-25 25 03
e-post: anna.ulfsdotter-forssell@delphi.se

Ämnen

Regioner


-------

Advokatfirman Delphi har specialistkunskaper inom affärsjuridikens alla kärnområden. En viktig del är corporate-verksamheten med många företagsförvärv och fusioner samt en omfattande verksamhet inom bank, finans och kapitalmarknad. Byrån är dessutom profilerad inom juridiken för högteknologiska områden som IT, telekommunikation, immaterialrätt och life sciences och har en väl ansedd verksamhetsgrupp för frågor inom offentlig upphandling, EU- och konkurrensrätt. Klienterna finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Delphi samverkar med advokatbyråer över hela världen och har verksamhet i Kina och Östeuropa. Delphi har totalt över 190 medarbetare, varav 140 advokater och biträdande jurister. Kontoren ligger i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping.

Presskontakt

Stefan Erhag

Stefan Erhag

Presskontakt Executive Partner +46 709 25 25 48
Frida Rydin

Frida Rydin

Presskontakt Vice VD +46 709 25 25 07

Relaterat material