ÅF - kallelse till extra bolagsstämma

Tid 15 Juni 2006 17:00 – 17:00

Plats AB Ångpanneföreningens huvudkontor, Fleminggatan 7, Stockholm.

För mer information: Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26 Aktieägarna i AB Ångpanneföreningen (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 juni 2006 klockan 17.00 på AB Ångpanneföreningens huvudkontor, Fleminggatan 7, Stockholm. Rätt att delta Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 9 juni 2006, dels anmäla sitt deltagande i extra bolagsstämman senast 13 juni 2006 kl. 16.00. Aktieägare som har valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i extra bolagsstämman. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 9 juni 2006. Anmälan Anmälan om deltagande i extra bolagsstämman skall göras per post till AB Ångpanneföreningen, Informationsavdelningen, Box 8133, 104 20 Stockholm, per tfn 08-657 10 00, per fax 08-653 56 13 eller via www.afconsult.com. Vid anmälan bör uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt antal biträden (högst två). Behörighetshandlingar, som fullmakt, registreringsbevis med mera, bör biläggas anmälan. 1 Förslag till dagordning 1. Val av ordförande. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två protokolljusterare. 4. Godkännande av dagordning. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Beslut om nyemission av B-aktier. 2 Förslag till beslut Beslut om nyemission av aktier (punkt 6) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 4.500.000 B-aktier, varvid styrelsen bemyndigas att senast fredagen den 16 juni 2006 fastställa vilket belopp som bolagets aktiekapital högst skall ökas med (dvs antalet gamla aktier som erfordras för teckning av ny aktie) samt vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie (teckningskursen). Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. För aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter skall tilldelning i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till garanter av nyemissionen i förhållande till det emissionsbelopp som respektive part garanterat. Aktieteckning med stöd av tecknings­rätter skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 28 juni 2006 till och med den 11 augusti 2006. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med för räkenskapsåret 2006. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter föreslås vara den 22 juni 2006. Styrelsen avser att fastställa de slutliga villkoren för nyemissionen så att det sammanlagda emissionsbeloppet uppgår till cirka 300 miljoner kronor. 3 Övrigt Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan jämte handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen (2005:551) hålls tillgängliga hos bolaget från och med torsdagen den 1 juni 2006 på bolagets huvudkontor med adress Fleminggatan 7 i Stockholm och på bolagets hemsida www.afconsult.com. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med posten. Stockholm i maj 2006 AB Ångpanneföreningen (publ) Styrelsen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Kontakter

Marta Tiberg

Presskontakt Head of Communication & Brand Responsible for external and internal communication whitin the Group. +46 10 505 35 75

Relaterat innehåll