Pressmeddelande -

ÅF förvärvar Benima från Teleca

För mer information: Jonas Wiström, VD & Koncernchef 08-657 11 15/070-608 12 20 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26 ÅF har träffat överenskommelse med Teleca om köp av Benima Köpeskillingen uppgår till totalt 525 miljoner kronor fördelat på: 400 miljoner kronor kontant 125 miljoner kronor genom apportemission till Teleca Det finns betydande synergier mellan ÅF och Benima Förvärvet förväntas medföra en positiv effekt på vinst per aktie för ÅF redan under 2006 exklusive synergieffekter Benima kommer att tillsammans med ÅFs resurser inom automation och industriell IT att bilda en ny division, ÅF-Benima, ledd av Tore Helgeson, tidigare VD Benima. Styrelsen avser föreslå en företrädesrättsemission om cirka 300 MSEK, för att efter en rad av förvärv, Enprima, Ingemansson Technology och nu Benima, återställa ÅFs finansiella flexibilitet och skapa beredskap för framtida förvärv. Motiv för transaktionen Benima är ett strategiskt förvärv som väsentligt förstärker ÅFs marknadsposition inom kärnområdet automation och industriell IT. Förvärvet är särskilt intressant då ÅF och Benima kompletterar varandra både innehållsmässigt och geografiskt. ÅF har en tillväxtstrategi och en vision om att omsätta minst 5 miljarder SEK år 2010. Visionen ska uppnås genom lönsamma förvärv och en god organisk tillväxt. Kort om Benima Benima grundades 1981 och är ett ledande teknikkonsultföretag inom automation och industriell IT med drygt 500 medarbetare fördelade på åtta bolag och 32 kontor i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Benimas omsättning 2005 uppgick till 496 MSEK och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 41 MSEK. Under januari-mars 2006 omsatte Benima 128,3 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) om 17,2 MSEK. Benima hade 508 medarbetare den 31 mars 2006. Transaktionen Teleca och ÅF har överenskommit om att Teleca säljer samtliga aktier i Benima till ÅF för en total ersättning om 525 MSEK. ÅF erlägger en kontantersättning om 400 MSEK och 782 840 aktier i apportemission till Teleca. Baserat på den genomsnittliga kursen under de senaste 10 handelsdagarna som föregick undertecknandet av transaktionen, 159,675 SEK uppgår värdet av de nyemitterade aktierna till 125 MSEK. Köpeskillingen baseras på Benimas balansräkning den 31 december 2005. Förändringar i Benimas egna kapital, under perioden 1 januari till 30 april 2006, kommer att justera köpeskillingen. Benima konsolideras av ÅF från 1 maj 2006. Finansiering av budet Köpeskillingen för förvärvet av Benima har finansierats genom interna medel och banklån och genom en apportemission av ÅF-aktier motsvarande 125 MSEK. Apportemissionen ryms inom det bemyndigande styrelsen erhöll från bolagsstämman den 27 april 2006. Av köpeskillingen hänför sig 485 MSEK till immateriella tillgångar, varav cirka 450 MSEK bedöms komma att klassificeras som goodwill. ÅF efter förvärvet ÅF kommer efter förvärvet av Benima att ha cirka 3 500 medarbetare med en stark nordisk och internationell verksamhet. Omsättningen 2005 proforma inklusive Benima och de tidigare förvärven av Ingemansson Technology och Enprima skulle ha uppgått till cirka 3 150 MSEK med ett resultat (EBITA), exklusive realisationsvinster och eventuella synergier proforma, om cirka 170 MSEK. Tillsammans med ÅFs enhet inom automation som idag ingår i divisionen ÅF-Process kommer Benima att bilda en ny division, ÅF-Benima, vilken kommer att vara den ledande aktören inom automation och industriell IT i Norden med cirka 1 000 medarbetare. ÅF räknar med att från och med 2007 utvinna årliga synergier om cirka 20 MSEK från förvärvet av Benima. Synergierna består främst av kostnadsbesparingar till följd av samlokalisering på ett antal orter, minskade administrationskostnader samt minskade IT-kostnader. Vidare förväntas den förstärkta marknadspositionen bidra till positiva intäktssynergier. Förvärvet förväntas medföra en positiv effekt på ÅFs vinst per aktie redan under 2006 exklusive synergieffekter. Företrädesrättsemission ÅF har under 2006 förvärvat Ingemansson Technology, Enprima och nu Benima med sammanlagt över 900 medarbetare och en sammanlagd omsättning 2005 om närmare 900 MSEK. I syfte att återställa ÅFs finansiella flexibilitet och skapa beredskap för framtida förvärv avser ÅFs styrelse att under 2006 föreslå en extra bolagsstämma en nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna om cirka 300 MSEK. Kommentarer till transaktionen: - Det är med stor tillfredsställelse vi kan presentera förvärvet av Benima, säger Jonas Wiström, VD på ÅF. Vi har varit konkurrenter under lång tid med stor respekt för varandras kompetens och att vi nu får arbeta tillsammans känns fantastiskt roligt. Vi tillförs djup kompetens inom industriell IT och automation vilket stärker erbjudandet till våra kunder samtidigt som vi tar ett stort steg framåt i förverkligandet av vår långsiktiga tillväxtstrategi. - ÅFs förvärv av Benima kommer att öka våra kommersiella möjligheter då vi tillsammans med ÅF ytterligare stärker positionen som den klart ledande teknikkonsulten inom industriell IT och automation. Benima har alltid haft respekt för ÅF som konkurrent och branschkollega och ser fram emot att i fortsättningen fokusera på att tillsammans med ÅFs kompletterande tjänster inom till exempel processindustrin erbjuda kunderna ytterligare produktivitets- och värdehöjande tjänster, säger Tore Helgeson, VD för Benima. - Min bedömning är att det här är en industriellt riktig affär, säger Dan Olofsson, styrelseordförande i Teleca. Benima kommer att ha bättre möjligheter att utvecklas vidare inom ramen för ÅF, en miljö där synergierna med den övriga verksamheten är betydligt större. Finansiella rådgivare Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare till ÅF i transaktionen. "ÅF - Nytänkande med erfarenhet" ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag cirka 3 500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF – Innovation by experience

Kontakter

Marta Tiberg

Presskontakt Head of Communication & Brand Responsible for external and internal communication whitin the Group. +46 10 505 35 75