Pressmeddelande -

Afasiförbundet: Assistans är frihet. Rädda LSS!

Den 3 december firas den internationella funktionsrättsdagen. I år har Afasiförbundet tillsammans med Handikappförbunden/ Funktionsrätt Sverige valt att ställa oss bakom den riksomfattande manifestationen ”Assistans är frihet – Rädda LSS!”.

- Det är viktigt att vi i funktionshinderrörelsen står enade när vi ser stora försämringar som slår hårt mot personer med funktionsnedsättningar, säger Lars Berge-Kleber, Afasiförbundets ordförande.

Regeringens signalpolitik kring LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har lett till att många personer och familjer med rätt till personlig assistans har fått kraftiga nedskärningar eller avslag på ansökningar om personlig assistans.

Afasiförbundet har fått rapporter om medlemmar som trots omfattande kommunikationshinder och kognitiva svårigheter har fått sin assistans indragen. De hänvisas nu till hemtjänsten.

- Det visar på låg kunskap om afasi och de stora svårigheter det kan innebära för en person att behöva förhålla sig till och kommunicera med den mängd människor som ofta passerar hemmet vid hemtjänstinsatser, menar Lars Berge-Kleber.

Han uppmanar Afasiföreningarna i hela landet att ställa sig bakom de landsomfattande manifestationerna den 3 december.

Läs mer om manifestationerna här http://www.hso.se/verksamhet/3-december-en-dag-for-alla1/Assistanskampanjen/

Relaterade länkar

Ämnen

  • Funktionsnedsättning

Afasiförbundet
Afasi uppstår efter en förvärvad hjärnskada. Vanligtvis beroende av en stroke, men även tumörer eller traumatiska skador som trafikolyckor, idrottsskador och gatuvåld. Cirka 12 000 personer får afasi som en följd av stroke varje år. En tredjedel av dessa är i yrkesverksam ålder.

Språkstörning är en medfödd funktionsnedsättning som påverkar talet, språkförståelsen eller användningen av språket.

Både afasi och språkstörning är osynliga funktionsnedsättningar. Att ha svårt att kommunicera gör det ofta besvärligt att vara delaktig i samhället på lika villkor som andra.

Många med afasi har även en kognitiv och/eller en fysisk funktionsnedsättning.

Viktiga frågor för Afasiförbundet är hälso- och sjukvård, livslång rehabilitering, hjälpmedel, universell utformning/tillgänglighet, skolfrågor och vuxenutbildning.

Vår utgångspunkt är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och allas lika värde.

Afasiförbundets läns- och lokalföreningar anordnar mötesgrupper, studiecirklar, föredrag, utbildningar och utflykter för medlemmar. Länk till Afasiförbundets föreningar

På Mötesplats Afasi tränar människor med afasi sitt språk i digital miljö.

Talknuten är den verksamhet inom Afasiförbundet som arbetar med frågor som rör barn, unga och vuxna med språkstörning och deras anhöriga.

Afasifonden ger stöd till människor med afasi samt forskning och utveckling av rehabiliterings- och habiliteringsmetoder. 

Afasiförbundet
webb: www.afasi.se
telefon: 08-545 663 60
e-post: info@afasi.se

Presskontakt

Berit Robrandt Ahlberg

Presskontakt Förbundsordförande Afasiförbundet 072-512 75 59

Linda Bergfeldt

Presskontakt Kanslichef och Förbundssekretare 08-545 663 61