Pressmeddelande -

Anhöriga behöver bättre stöd

Många anhöriga till personer med afasi går på knäna och behöver få avlastning genom kommunens försorg. De utgör en riskgrupp för att drabbas av egen ohälsa, visar en ny undersökning från Sahlgrenska Akademin.

Kommunen kan hjälpa anhöriga genom att erbjuda avlastningsplatser, hemtjänst och anhörigstöd. Ett stort problem är dock att kunskapen om hur man kommunicerar med dem som har afasi är anmärkningsvärt låg bland vårdpersonal. Anhöriga vågar därför inte lägga in sin partner på avlastningsplats då det kan innebära att personalen inte kan kommunicera med och förstå vad personen med afasi vill. De vill inte att deras närstående med afasi ska bli mer utsatta än de redan är.

I hemtjänsten är ett motsvarande problem det ofta stora antalet personer som ska hjälpa personen med afasi. För den som har afasi blir det tröttande att ständigt möta nya personer som inte förstår vad denne vill uttrycka.

- Det håller inte i långa loppet, menar Eija Räty som håller i en anhöriggrupp i Afasiföreningen i Stockholms län. Hon har på nära håll sett anhöriga drabbas av ohälsa eftersom de gör mer än de egentligen orkar.

Eija tillhör själv en av dem som kämpar på i rollen som anhörig. Eija Rätys man fick afasi efter en stroke för drygt sju år sedan. Han fick förutom afasi en rad kognitiva svårigheter som förändrade hans personlighet.

- Det har varit oerhört tuffa år trots att min man har beviljats hemtjänst. Det blev svårt för mig att fortsätta mitt yrkesliv som tidigare. Hemtjänstpersonalen kommer på korta besök för att värma mat och hjälpa till med medicin och annat. Den övriga tiden på dygnet måste jag vara stand-by eller finnas till hands för att ge stöd då han har så svårt att göra sig förstådd med dem som kommer för att hjälpa honom, säger Eija Räty.

En färsk studie Sahlgrenska akademin lyfter fram att livskvaliteten för partners till personer som fått stroke med mer långgående konsekvenser som exempelvis afasi, kan påverkas negativt i upp till ett decennium. De partners som främst var i riskzonen för upplevd ohälsa var de som hade en stödjande roll för sina partners samtidigt som de själva fick dåligt socialt stöd.

- Det är dags att kommunerna ger oss anhöriga till personer med afasi ett bättre stöd, säger Eija Räty. Det handlar både om att rusta oss med bättre kunskap om afasi redan i akutskedet efter en stroke och att biståndshandläggare, anhörigstödjare samt vårdpersonal måste få bättre kunskaper kring kommunikation med den som har afasi.

Fakta: Den svenska studien har uppmärksammas av bland andra American Heart and Stroke Association och publicerades i den ledande vetenskapliga tidskriften Stroke den 20 augusti.Länk till artikel: http://bit.ly/1Kza479

Kontakt:

Lars Berge-Kleber, Afasiförbundets ordförande telefon 070-312 74 54

Eija Räty, anhörig och ledamot i Afasiförbundets styrelse telefon: 070-486 99 90

Relaterade länkar

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Afasiförbundet
Afasi uppstår efter en förvärvad hjärnskada. Vanligtvis beroende av en stroke, men även tumörer eller traumatiska skador som trafikolyckor, idrottsskador och gatuvåld. Cirka 12 000 personer får afasi som en följd av stroke varje år. En tredjedel av dessa är i yrkesverksam ålder.

Språkstörning är en medfödd funktionsnedsättning som påverkar talet, språkförståelsen eller användningen av språket.

Både afasi och språkstörning är osynliga funktionsnedsättningar. Att ha svårt att kommunicera gör det ofta besvärligt att vara delaktig i samhället på lika villkor som andra.

Många med afasi har även en kognitiv och/eller en fysisk funktionsnedsättning.

Viktiga frågor för Afasiförbundet är hälso- och sjukvård, livslång rehabilitering, hjälpmedel, universell utformning/tillgänglighet, skolfrågor och vuxenutbildning.

Vår utgångspunkt är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och allas lika värde.

Afasiförbundets läns- och lokalföreningar anordnar mötesgrupper, studiecirklar, föredrag, utbildningar och utflykter för medlemmar. Länk till Afasiförbundets föreningar

På Mötesplats Afasi tränar människor med afasi sitt språk i digital miljö.

Talknuten arbetar med frågor som rör barn med språkstörning och deras föräldrar.

Afasifonden ger stöd till människor med afasi samt forskning och utveckling av rehabiliterings- och habiliteringsmetoder. 

Afasiförbundet
webb: www.afasi.se
telefon: 08-545 663 60
e-post: info@afasi.se

Kontakter

Berit Robrandt Ahlberg

Presskontakt Förbundsordförande Afasiförbundet 072-512 75 59

Linda Bergfeldt

Presskontakt Kanslichef och Förbundssekretare 08-545 663 61