Pressmeddelande -

Krisinformation om covid-19 missar medborgare

Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten saknar krisinformation om Covid-19 på Lättläst Svenska. Detta trots att mer än var tionde medborgare har svårt att läsa och förstå skriftlig information

När Afasiförbundet, som organiserar personer med språksvårigheter, kontaktade Krisinformtion.se gavs svaret att de inte har möjlighet att ge information på Lättläst.

- Krisinformation måste nå ut till alla medborgare. Det borde vara en självklarhet att erbjuda Lättläst krisinformation. Många av våra medlemmar är nu hänvisade till mindre seriösa källor, säger Berit Robrandt Ahlberg, Afasiförbundets ordförande. Det är särskilt allvarligt då flera av våra medlemmar tillhör olika riskgrupper.

- Myndigheter måste ta ett rejält omtag och börja erbjuda krisinformation som lättlästa texter, med korta, textade filmar och använda bildstöd. Det duger inte att hänvisa till tidsbrist när WHO har förklarat att covid-19 är en pandemi, säger Berit Robrandt Ahlberg.

Kontakt:
Berit Robrandt Ahlberg
telefon: 072 512 75 59
e-post: ordforande@afasi.se 

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • afasi
  • delaktighet
  • språkstörning
  • #funkpol

Afasiförbundet
Afasi uppstår efter en förvärvad hjärnskada. Vanligtvis beroende av en stroke, men även tumörer eller traumatiska skador som trafikolyckor, idrottsskador och gatuvåld. Cirka 12 000 personer får afasi som en följd av stroke varje år. En tredjedel av dessa är i yrkesverksam ålder.

Språkstörning är en medfödd funktionsnedsättning som påverkar talet, språkförståelsen eller användningen av språket.

Både afasi och språkstörning är osynliga funktionsnedsättningar. Att ha svårt att kommunicera gör det ofta besvärligt att vara delaktig i samhället på lika villkor som andra.

Många med afasi har även en kognitiv och/eller en fysisk funktionsnedsättning.

Viktiga frågor för Afasiförbundet är hälso- och sjukvård, livslång rehabilitering, hjälpmedel, universell utformning/tillgänglighet, skolfrågor och vuxenutbildning.

Vår utgångspunkt är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och allas lika värde.

Afasiförbundets läns- och lokalföreningar anordnar mötesgrupper, studiecirklar, föredrag, utbildningar och utflykter för medlemmar. Länk till Afasiförbundets föreningar

På Mötesplats Afasi tränar människor med afasi sitt språk i digital miljö.

Talknuten arbetar med frågor som rör barn med språkstörning och deras föräldrar.

Afasifonden ger stöd till människor med afasi samt forskning och utveckling av rehabiliterings- och habiliteringsmetoder. 

Afasiförbundet
webb: www.afasi.se
telefon: 08-545 663 60
e-post: info@afasi.se

Kontakter

Berit Robrandt Ahlberg

Presskontakt Förbundsordförande Afasiförbundet 072-512 75 59

Linda Bergfeldt

Presskontakt Kanslichef och Förbundssekretare 08-545 663 61