Pressmeddelande -

Nya riktlinjer för afasi kräver fler logopeder

Afasipatienter har sällan fått den kommunikativa rehabilitering som behövs för att kunna vara delaktiga i samhället. Nu finns nya nationella riktlinjer för intensiv kommunikativ rehabilitering, men var finns logopederna som jobbar med afasigruppen?

Varje år får 8000-10 000 personer afasi i Sverige. Oftast till följd av en stroke.

Under våren lanserade Socialstyrelsen nya nationella riktlinjer ”Vård vid stroke”. I riktlinjerna finns för första gången rehabilitering som riktar sig till personer som har fått afasi.

Personer med afasi som bedöms ha möjlighet att kunna tillgodogöra sig intensiv kommunikativ träning ska erbjudas det. Rekommendationen stödjer sig på internationell forskning som visar att intensiv språklig träning ger bättre effekt än träning som sprids ut över längre tid. I de nationella riktlinjerna finns även kommunikationspartnerträning med. Det ges till anhöriga/närstående för att de ska kunna stödja kommunikationen med personer som har afasi.

Båda insatserna ges av logopeder. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer kommer det att krävas att det skapas ytterligare 107 nya logopedtjänster i landet för att tillgodose detta. Det är med all sannolikhet en lågt räknad siffra, enligt Svenska Logopedförbundet.

Samtidigt ses en rakt motsatt utveckling i bland annat i Norrbotten, Sörmland och Värmland där antalet logopeder fortsätter att vara få i förhållande till antalet invånare. I Stockholm ledde Vårdval logopedi till en början till att antalet logopeder ökade i regionen, nu minskar de igen och mottagningar läggs ned. Logopederna i Stockholm uppmärksammade tidigt att de låga ersättningsnivåerna ledde till en undanträngningseffekt av tidskrävande grupper, som dem med afasi. Att ta emot personer med afasi blev en förlustaffär.

Det är en ekvation som inte går ihop med Socialstyrelsens nya riktlinjer. Vi vill därför uppmana huvudmän i regioner och landsting att planera för att kunna uppfylla rekommendationerna i Socialstyrelsens riktlinjer som rör afasi-gruppen. God kommunikativ rehabilitering lönar sig både på kort och lång sikt. Den ökar delaktigheten. Den minskar isolation och psykisk ohälsa. Det ökar möjligheterna att komma tillbaka i sysselsättning.

Ulrika Guldstrand, Förbundsordförande i Svenska Logopedförbundet
Lars Berge-Kleber, Förbundsordförande i Afasiförbundet

Fakta: Den 10 oktober uppmärksammas Afasidagen i Norden och flera andra europeiska länder

Relaterade länkar

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • afasi
  • delaktighet
  • #afasidagen

Regioner

  • Blekinge

Afasiförbundet
Afasi uppstår efter en förvärvad hjärnskada. Vanligtvis beroende av en stroke, men även tumörer eller traumatiska skador som trafikolyckor, idrottsskador och gatuvåld. Cirka 12 000 personer får afasi som en följd av stroke varje år. En tredjedel av dessa är i yrkesverksam ålder.

Språkstörning är en medfödd funktionsnedsättning som påverkar talet, språkförståelsen eller användningen av språket.

Både afasi och språkstörning är osynliga funktionsnedsättningar. Att ha svårt att kommunicera gör det ofta besvärligt att vara delaktig i samhället på lika villkor som andra.

Många med afasi har även en kognitiv och/eller en fysisk funktionsnedsättning.

Viktiga frågor för Afasiförbundet är hälso- och sjukvård, livslång rehabilitering, hjälpmedel, universell utformning/tillgänglighet, skolfrågor och vuxenutbildning.

Vår utgångspunkt är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och allas lika värde.

Afasiförbundets läns- och lokalföreningar anordnar mötesgrupper, studiecirklar, föredrag, utbildningar och utflykter för medlemmar. Länk till Afasiförbundets föreningar

På Mötesplats Afasi tränar människor med afasi sitt språk i digital miljö.

Talknuten arbetar med frågor som rör barn med språkstörning och deras föräldrar.

Afasifonden ger stöd till människor med afasi samt forskning och utveckling av rehabiliterings- och habiliteringsmetoder. 

Afasiförbundet
webb: www.afasi.se
telefon: 08-545 663 60
e-post: info@afasi.se

Kontakter

Berit Robrandt Ahlberg

Presskontakt Förbundsordförande Afasiförbundet 072-512 75 59

Linda Bergfeldt

Presskontakt Kanslichef och Förbundssekretare 08-545 663 61