Pressmeddelande -

Undantag urholkar webbtillgänglighet

De många undantag som görs i det nya Webbtillgänglighetsdirektivet kommer att förhindra att personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar kan använda offentliga webbplatser.

 -Det förslag som ligger är så fullt av undantag att utvecklingen istället hotar att gå bakåt. Många myndigheter och företag kommer att leta efter möjligheter att slippa göra anpassningar för personer med kognitiv funktionsnedsättning, menar Lars Berge-Kleber Afasiförbundets ordförande.

Intentionen med EU:s webbtillgänglighetsdirektiv i svensk lag är att säkerhetsställa att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till webbplatser, intranät och mobila applikationer. För att det ska bli möjligt krävs det teknisk innovation och användarstudier med de grupper som idag inte kan använda sig av webbplatserna.

-Många med afasi eller språkstörning har tröttnat på att befinna sig i ett ökande digitalt utanförskap. I dagsläget är de ständigt hänvisade till andras hjälp. Vi vill att tjänsterna ska utvecklas så att de kan använda dem självständigt, säger Lars Berge-Kleber.

Läs Afasiförbundets yttrande över Webbtillgänglighetsdirektivet http://www.afasi.se/vi-paverkar/digital-delaktighet/

Relaterade länkar

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • delaktighet
  • afasi
  • #funkpol

Afasiförbundet
Afasi uppstår efter en förvärvad hjärnskada. Vanligtvis beroende av en stroke, men även tumörer eller traumatiska skador som trafikolyckor, idrottsskador och gatuvåld. Cirka 12 000 personer får afasi som en följd av stroke varje år. En tredjedel av dessa är i yrkesverksam ålder.

Språkstörning är en medfödd funktionsnedsättning som påverkar talet, språkförståelsen eller användningen av språket.

Både afasi och språkstörning är osynliga funktionsnedsättningar. Att ha svårt att kommunicera gör det ofta besvärligt att vara delaktig i samhället på lika villkor som andra.

Många med afasi har även en kognitiv och/eller en fysisk funktionsnedsättning.

Viktiga frågor för Afasiförbundet är hälso- och sjukvård, livslång rehabilitering, hjälpmedel, universell utformning/tillgänglighet, skolfrågor och vuxenutbildning.

Vår utgångspunkt är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och allas lika värde.

Afasiförbundets läns- och lokalföreningar anordnar mötesgrupper, studiecirklar, föredrag, utbildningar och utflykter för medlemmar. Länk till Afasiförbundets föreningar

På Mötesplats Afasi tränar människor med afasi sitt språk i digital miljö.

Talknuten arbetar med frågor som rör barn med språkstörning och deras föräldrar.

Afasifonden ger stöd till människor med afasi samt forskning och utveckling av rehabiliterings- och habiliteringsmetoder. 

Afasiförbundet
webb: www.afasi.se
telefon: 08-545 663 60
e-post: info@afasi.se

Kontakter

Berit Robrandt Ahlberg

Presskontakt Förbundsordförande Afasiförbundet 072-512 75 59

Linda Bergfeldt

Presskontakt Kanslichef och Förbundssekretare 08-545 663 61