Pressmeddelande -

Affärsstrategernas årsstämma

Vid Affärsstrategerna AB:s årsstämma i Stockholm i går den 11 maj beslöts om: Ändring av bolagsordningen Årsstämman beslöt om att göra ändringar i bolagsordningen. Ändringarna är i huvudsak föranledda av den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft 1 januari 2006. Val av styrelse och arvoden Årsstämman beslöt om omval av Anders Bergnäs, Akbar Seddigh, Claes-Göran Fridh, Thomas Bernsten, Barbro Wallin och Sten Thunberg. Styrelsearvodet fastställdes till 462 000 kr att fördelas mellan de stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Bemyndigande avseende nyemission Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden i intill nästa årsstämma med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genomföra en eller flera nyemissioner av aktier av serie B samt en eller flera emissioner av konvertibler och tecknings¬optioner avseende aktier av serie B mot kontant betalning, kvittning eller apport. Det sammanlagda antal aktier som kan utges till följd av bemyndigandet skall inte överstiga 10 000 000. Beträffande konvertibler och teckningsoptioner avses härvid antalet aktier före eventuell omräkning enligt de villkor som skall gälla för sådana konvertibler respektive tecknings¬optioner. Årsstämman fastställde koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005. I Claes-Göran Fridhs VD-anförande informerades om förvärvet av Schoolsoft Svenska AB. Bolaget erbjuder internetbaserad kommunikation mellan hem och skola. Positiva synergieffekter mellan Photometric och Schoolsoft emotses, bolaget beräknas omsätta 6 Mkr under 2006 och förväntas påverka Affärsstrategernas resultat positivt. Vidare nämndes annat att under förutsättning av en gynnsam utveckling för bolagets noterade innehav blir det positivt helårsresultat. VD informerade även om att bolaget tittar på förvärv av helägda bolag och att ambitionen är att dessa på sikt ska kunna ge ett bidrag till resultatet på ca 20 Mkr räknat på årsbasis. Efter årsstämman höll Johan Norberg, författare till ett flertal böcker, ett uppskattat anförande under rubriken ”Entreprenören skapar världen”. För ytterligare information kontakta: Claes-Göran Fridh, VD i Affärsstrategerna AB. Telefon +46-708-662 403, e-post: cgfridh@astrateg.se Affärsstrategerna, som är noterade på Stockholmsbörsens O-lista, är ett venture capital-bolag som investerar kunskap och kapital i bolag med stora utvecklingsmöjligheter. Varje bolag ska ha stor tillväxt-potential och goda förutsättningar att bli ledande nischföretag. Ett prioriterat teknikområde är Life Science. Därutöver förvärvar Affärsstrategerna lönsamma och mogna företag i stabila branscher. Risken reduceras genom aktivt ägande och diversifiering. Affärsstrategerna är delägare i följande bolag: A3TL, AlphaHelix M.D., Innate Pharmaceuticals, Naty, Photometric, Samba Sensors och Webupdate.

Ämnen

  • Ekonomi, finans