Pressmeddelande -

Delårsrapport januari-mars 2006

• Substansvärdet den 31 mars 2006 uppgick till 212,6 Mkr (127,7), motsvarande 4,6 kr per aktie (3,5) • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 3,2 Mkr (6,9) • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,07 kr (0,18) • Eget kapital per aktie uppgick till 3,77 kr per aktie (2,66) • Likvida medel uppgick till 35,0 Mkr (16,8) Viktiga händelser efter periodens slut • Prospekt godkänt för notering av AlphaHelix M.D. på Aktietorget • Förvärv av Schoolsoft Resultat per aktie är beräknat på genomsnittligt antal utestående aktier under året. Substansvärde per aktie är beräknat på antalet utestående aktier vid periodens slut (46 157 157). Affärsstrategerna är ett börsnoterat venture capital-bolag som investerar kunskap och kapital i bolag med stora utvecklingsmöjligheter. Varje bolag ska ha stor tillväxtpotential och goda förutsättningar att bli ett ledande nischföretag. Ett prioriterat teknikområde är Life Science. Därutöver förvärvar Affärsstrategerna lönsamma och mogna företag i stabila branscher. Risken reduceras genom aktivt ägande och diversifiering.

Ämnen

  • Ekonomi, finans