Nyhet -

Skarpa förslag från demokratiutredningen

Sommaren 2014 tillsatte regeringen utredningen som tagit sig namnet Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet.

Utredningen, som presenteras den 18 januari 2016, ska bland annat föreslå åtgärder som dels kan bidra till att fler personer erbjuds respektive väljer att åta sig politiska förtroendeuppdrag, dels åtgärder som kan stärka individens möjligheter till delaktighet och inflytande under mellanvalsperioder.

Utredningen ska också särskilt undersöka tre underrepresenterade grupper i samhället: unga, utrikes födda samt personer med funktionsnedsättning.

–Vi har inte arbetat med valdagsdemokrati utan med vardagsdemokrati, sammanfattar särskilde utredaren Olle Wästberg som biträtts dels av en referensgrupp med företrädare från riksdagspartierna, dels med en expertgrupp med forskare och representanter från berörda myndigheter och organisationer.

I Sverige uppfyller drygt 60 procent av alla vallokaler inte tillgänglighetskravet. Det är enligt Olle Wästberg en ren skandal.

–Valmyndigheten och kommunen måste uppfylla lagen, konstaterar han.

Tillgängligheten till kommunala lokaler har däremot förbättrats på senare år. Men många partilokaler är fortfarande dåligt tillgängliga på många håll.

–Om man vill bli invald i politiska församlingar - där funktionshindrade i dag är underrepresenterade - kräver det tillgänglighet till partiernas lokaler vilket ibland kan vara mycket besvärligt. Vi föreslår därför att kommunerna ska tillhandahålla tillgängliga lokaler för politiskt arbete, säger Olle Wästberg.

Ett annat skarpt förslag är att politiska diskussioner och även beslut ska kunna fattas på distans via internet för dem som inte alltid kan delta fysiskt i det politiska arbetet.

Utredaren kommer också att föreslå att den som blivit invald i kommun- eller landstingsfullmäktige ska kunna stå kvar mandatperioden ut även om personen flyttar till en annan kommun under mandattiden.

–I dag hoppar 40 procent av unga förtroendevalda av före nästa val, kanske på grund av byte av studieort eller av familjeskäl. Vi vill också införa möjligheten att vara föräldraledig från kommunala uppdrag, säger han.

För personer med personlig assistans som vill vara politiskt aktiva föreslår man att de timmar som ägnas åt politiskt arbete inte ska dras ifrån de timmar man blivit beviljad personlig assistans.

Utredaren förslår också att alla landsting och kommuner ska ha ett aktivt funktionshindersråd som på ett tidigt stadium involverar personer med funktionshinder i den politiska beslutsprocessen.

Olle Wästberg tror inte att de förslag som utredningen kommer att presentera i januari innebär höga kostnader för redan hårt pressade kommuner.

–Vi kommer att lägga fram små förslag som rör sig i rätt riktning. Vi är inte särskilt storvulna utan mer realistiska och väl förankrade, konstaterar han.

FAKTA:

Antalet aktiva medlemmar i de politiska partierna och i de traditionella folkrörelserna minskar; Sverige har fått ett mer nätverksbaserat civilsamhälle med ökad användning av internet för politiska aktiviteter samtidigt som skillnaderna mellan olika samhällsgruppers deltagande har fördjupats. Engagemanget är lägre i dag bland utrikes födda, unga och personer med funktionsnedsättning. Det politiska engagemanget är i dag mer fokuserat på enskilda sakfrågor och har mer sällan en ideologisk utgångspunkt.

Artikeln går att läsa ur kommande Aiai Magasinet nr 3.

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Kategorier

  • aiai magasinet