Press release -

AIFM erhåller tillstånd att förvalta fastighetsfonder.

(Scroll down for English version)

AIFM Group ("AIFM") har erhållit Finansinspektionens godkännande att förvalta fastighetsfonder. Tillståndet innebär en utvidgning av existerande tillstånd och AIFM blir därmed det första fondbolaget i Sverige med tillstånd att förvalta samtliga fondtyper.

”Fastighetsfonder är ytterligare ett steg för AIFM Group att bli marknadsledande inom fondverksamhet", säger koncern VD Thomas Dahlin.

Utöver fastigheter har AIFM tillstånd att förvalta värdepappersfonder (UCITS), hedgefonder, riskkapitalfonder, fond-i-fond och andra strategier vilket bland annat inkluderar kreditfonder.

AIFM Group är en europeisk kapitalförvaltare och ett fondbolag som erbjuder en komplett värdekedja och infrastruktur för fondverksamhet. Förutom att förvalta flera AIF- och UCITS-fonder levererar AIFM Group riskhanterings-, administration-, värderings- och redovisningstjänster till fondbolag och finansinstitut i hela Europa. AIFM Group har sedan starten skördat stora framgångar och tillhör de snabbast växande fondbolagen i Norden och har under 2020 lanserat 10 nya fonder. Med fastighetsfonder i produktutbudet räknar bolaget med fortsatt expansion.

Fastigheter kommer att bli en stor marknad för oss då det är många aktörer som letar efter en samarbetspartner för att skapa fastighetsrelaterade fonder. Att bli det första traditionella fondbolaget med tillstånd för fastighetsstrategier är dessutom en extra fjäder i hatten", säger AIFM Capitals vice VD Johan Björkholm.

AIFM erhöll Finansinspektionens tillstånd innan jul och avser inleda förvaltningen av en fastighetsfond under första halvåret 2021.

För mer information om AIFM fastighetsfonder kontakta Johan Björkholm på johan.bjorkholm@aifmgroup.com eller +46 76-809 66 78. 

(English version)

AIFM Group ("AIFM") has received approval from the Swedish Financial Supervisory Authority to manage real estate funds. The license entails an extension of existing licenses and AIFM will therefore be the first fund company in Sweden with a license to manage all fund types.

"Real estate funds are another step for AIFM Group to become the market leader in fund operations," says CEO Thomas Dahlin.

In addition to real estate, AIFM is licensed to manage mutual funds (UCITS), hedge funds, venture capital funds, fund-of-funds, and other strategies, which include credit funds.

AIFM Group is a European asset manager and fund company that offers a complete value chain and infrastructure for fund operations. In addition to managing several AIF and UCITS funds, AIFM Group delivers risk management, administration, valuation and accounting services to fund companies and financial institutions throughout Europe. AIFM Group has, since its inception, garnered great success and is one of the fastest growing fund companies in the Nordic region. In 2020 alone, AIFM launched 10 new funds. With real estate funds now in the product range, the company expects continued expansion.

“Real estate will be a large market for us as many players are looking for a partner to create real estate-related funds. Becoming the first traditional fund company with a permit for real estate strategies is also an extra feather in the cap, "says AIFM Capital's Deputy CEO Johan Björkholm.

AIFM received the Swedish Financial Supervisory Authority's permit before Christmas and intends to start managing a real estate fund during the first half of 2021.

For more information about AIFM real estate funds, contact Johan Björkholm at johan.bjorkholm@aifmgroup.com or +46 76-809 66 78. 


Subjects

 • Corporate Information

Categories

 • fund hotel
 • alternative investments
 • aifm group
 • aifm capital
 • fund distribution
 • aifm
 • finance
 • asset management
 • risk management
 • fund management
 • aif
 • fondbolagen
 • ucits
 • real estate
 • fastighetsfonder
 • real estate funds

AIFM Group är en europeisk kapitalförvaltare och fondföretag som erbjuder en komplett värdekedja och infrastruktur för fondverksamhet. Förutom att förvalta flera AIF- och UCITS-fonder levererar AIFM Group riskhanterings-, administration-, värderings- och redovisningstjänster till fondbolag och finansinstitut i hela Europa.

Press contacts

Jonathan Taylor

Press contact Business Development +46 (0)73 532 18 83

Jared Fein

Press contact Communications +46 (0)73 537 44 52