Pressmeddelande -

Airsonett Air4 ger astmapatienter förbättrad livskvalitet efter 3 månaders behandling

Nyligen publicerades en återanalys av tiden det tar att nå effekt (time to onset) i en tidigare publicerad studie av Boyle et al av användande av Airsonett Air4 och tekniken Temperature-controlled Laminar Airflow (TLA) för behandling av patienter med svår, okontrollerad astma. Studien är gjord av Professor Leif Bjermer (avdelningen för Lungmedicin och Allergologi, Universitetssjukhuset i Lund) och sammanfattar att nattlig behandling med TLA levererar statistiskt signifikant, och kliniskt relevant, förbättrat resultat i form av livskvalitet, beräknat enligt AQLQ. Förbättrad livskvalitet uppnås inom 3 månader och behandlingssvar på sömn erhålls redan efter en månad.

”Eliminering av allergen är en av hörnstenarna inom behandling av astma. (Brazier et al, Pedroletti et al) En snabb responstid på behandling är viktig i ett kliniskt perspektiv då det möjliggör att ta korrekta beslut redan efter en kort testperiod. Studien har gett mycket tillfredställande resultat", säger Leif Bjermer, Professor på avdelningen för Lungmedicin och Allergologi, Universitetssjukhuset i Lund.

”Vi har sett tidigare indikationer på att klinisk effekt vid behandling med TLA uppnås efter 3-6 månader. Att vi nu har detta dokumenterat inom tre månader och efter en månad när det gäller sömn är fantastiskt”, säger Anders Due-Boje, VD Airsonett AB.

Ladda ner hela studien här:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0954611118303950?dgcid=coauthor


Om svår okontrollerad astma

Patienter med svår, okontrollerad astma, behandlad enligt Global Initiative for Asthma(GINA) steg 4/5 utgör ungefär 3% av alla patienter med kronisk astma, enligt de senaste befolkningsstudierna som gjorts med hjälp av databaser över behandlingar och förskrivningar. Dessa patienter står dock för en betydligt större del av de astmarelaterade kostnaderna och resursanvändandet inom sjukvården.Typiska behandlingsalternativ för dessa patienter består av höga doser av inhalerade kortikosteroider (ICS) och långverkande β2-agonister (LABA) och/eller systemiska kortikosteroider. På senare år har det utvecklats ett flertal nya preparat för behandling av svår astma, och vissa av dessa preparat, som anti-immunuglobulin E och anti-interleukin 5, har inkluderats i steg 5 i den senaste GINA-rekommendationen. Kostnaderna för behandling med dessa preparat är emellertid väldigt höga. Temperature-controlled laminar airflow (TLA) är en relativt ny behandling för patienter med svår, okontrollerad astma. Behandling med TLA har visat sig kostnadseffektiv enligt National Institute for Health and Care Excellence (NICE), samt svenska Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).

För mer information:

Anders Due-Boje, VD, Airsonett AB
Tel: +46 70 526 03 00

E-mail: anders.due-boje@airsonett.eu

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • medtech
  • medicinteknik
  • astmabehandling
  • astma
  • airsonett

Om Airsonett

Airsonett Air4 är en icke-farmakologisk hembehandling för patienter som trots konventionell läkemedelsbehandling har okontrollerad astma. Airsonett Air4 använder en unik, patenterad Temperature Laminar Airflow (TLA) teknik för att drastiskt minska allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. AirsonettAir4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet och hälsokrav. Airsonett Air4 har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Airsonett AB är ett svenskägt företag. Bland huvudägarna återfinns SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se

Vetenskapliga referenser:

Besök https://airsonett.eu/sv/clinical-evidence/för en översikt av den kliniska dokumentationen relaterat till Airsonett Air4 och TLA-tekniken.