Pressmeddelande -

Socialsekreterarna i Malmö behöver ytterligare förstärkning. Ny undersökning om förhållanden i tre stadsdelar i Malmö.

Ökad arbetsbelastning för socialsekreterarna i Malmös stadsdelar när försörjningsstödet och ärendemängden ökar. Socialsekreterarna i Malmö behöver ytterligare förstärkning. Ny undersökning.

Akademikerförbundet SSR har gett Novus Opinion i uppdrag att intervjua socialsekreterare om deras arbetssituation. Undersökningen redovisar socialsekreterarnas arbetssituation i stadsdelarna Rosengård, Södra Innerstaden och Kirseberg i Malmö. Intervjuerna är genomförda under tiden den 23 januari till den 23 mars. I undersökningen redovisas jämförelser mellan Stockholm, Göteborg och landet i sin helhet.

Ärendemängden för socialsekreterarna har ökat väsentligt under det senaste året. Behovet av försörjningsstöd är stort och enligt en rapport från Socialstyrelsen ökade utbetalningarna av ekonomiskt bistånd under sista kvartalet 2009 med 24 procent i Göteborg, med 20 procent i Malmö och med 6 procent i Stockholm. En pressad ekonomisk situation leder för många medborgare också till andra sociala problem, som relationsproblem och missbruk, vilket i sin tur skapar otrygghet för barnen i barnfamiljer. Enligt Akademikerförbundet SSR:s undersökning anser drygt 70 procent  av socialsekreterarna i Malmö att arbetsuppgifterna och tyngden i ärendena ökat under de senaste två åren.

-Detta innebär en stor arbetsbelastning på socialsekreterarna i kommunerna. De hade redan innan den ekonomiska krisen en pressande arbetsmiljö. Det är nödvändigt att kommunerna prioriterar resurser till socialtjänsten för att man ska klara sitt uppdrag. Socialsekreterarna har rätt till en god arbetsmiljö för att kunna fullgöra sitt uppdrag mot medborgarna, säger Akademikerförbundet SSR:s facklige sekreterare Jan Lanzow Nilsson.

-Risken är stor att det annars går ut över kvalitén och rättsäkerheten. Ytterst riskerar det att drabba de medborgare som har samhällets allra största behov av stöd och skydd. Villkoren vare sig för välfärden eller välfärdsarbetarna i storstäderna är speciellt bra. För Malmös del kan vi dock skönja en ljusning i att en konstruktiv dialog idag finns med både politiken och förvaltningen. Malmös politiska ledning har bland annat beslutat om tilläggsanslag avseende kompetensutveckling för socialsekreterarna inom Individ- och familjeomsorgen.  Men vi ser också att en personalförstärkning bland socialsekreterarna är nödvändig, inte minst inom försörjningsstödet, fortsätter Jan Lanzow Nilsson.

Nästan hälften av socialsekreterarna i malmöstadsdelarna anser att kommunens resurser för det förebyggande arbetet minskat under senare år.  Drygt en tredjedel anser att man inte kan leva upp till socialtjänstens intentioner. 30 procent anser att kommunens ekonomi styr insatserna snarare än medborgarnas behov. Situationen är ännu värre i övriga storstäder.

-Detta visar på en kortsiktighet generellt sett från storstadskommunernas sida. Om barn och ungdomar som har en otrygg situation i riskmiljöer fångas upp tidigt så kommer det naturligtvis att göra skillnad. Om medborgare som är på väg in i missbruk ges möjlighet till förebyggande insatser så gör det naturligtvis skillnad. Att minska på resurser för förebyggande insatser är alltid en dålig politik och i synnerhet i dessa tider, avslutar Jan Lanzow Nilsson

Undersökningen finns i sin helhet som bilaga.

Ytterligare kommentarer ges av Jan Lanzow Nilsson på telefon 0708-48 21 14.

 

 


Akademikerförbundet SSR organiserar 57 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom Saco.


Press- och kommunikationschef Stina Andersson, tfn 08-617 44 87, mobil 0706-18 44 87, stina.andersson@akademssr.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Malmö