Ledningen för Akademiska sjukhuset har beslutat att det nya arbetssättet "60 minuter till vårdplats", som testats sedan 20 januari, ska permanentas.
Ledningen för Akademiska sjukhuset har beslutat att det nya arbetssättet "60 minuter till vårdplats", som testats sedan 20 januari, ska permanentas.

Pressmeddelande -

Akademiska permanentar snabbspår från akuten

Den 20 januari införde Akademiska sjukhuset på försök en ny rutin på akuten som innebär att patienter i behov av slutenvård ska beredas plats på vårdavdelning inom en timme. Främsta syftet har varit att förbättra situationen för patienterna och arbetsmiljön för personalen på akuten. Nu har sjukhusledningen beslutat att rutinen ska permanentas.

– De snart fyra testveckorna med ”60 minuter till vårdplats” har lett till att vi nu arbetar med realtidsflödet för patienternas bästa. Nu förlängs testperioden en vecka för att kunna göra en uppföljning och se om rutinen behöver justeras innan det nya arbetssättet permanentas. Vi ser att arbetsmiljön på akuten blivit bättre för alla personalkategorier. Även ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det bättre att inläggningsklara patienter vårdas på en avdelning än på akutmottagningen,säger Marianne van Rooijen, biträdande sjukhusdirektör.

– Det är glädjande att nya arbetssätt lett till en bättre arbetsmiljö på akutmottagningen och att personalen där inte är lika stressad. Den nya rutinen innebär att hela sjukhuset får hjälpas åt med att ta hand om inläggningsklara patienter. Långsiktigt behöver vi dock fortfarande fler vårdplatser för att undvika att inläggningsklara patienter behöver ligga i korridorer på vårdavdelningar vilket skapar en stress för personalen, säger Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L) och ordförande i sjukhusstyrelsen.

Den nya rutinen infördes på försök 20 januari och innebär att patienter som är färdigbehandlade på akutmottagningen och klara för inskrivning i slutenvården bereds plats på en vårdavdelning inom maximalt 60 minuter. Patienterna fördelas över samtliga avdelningar inom slutenvården, vilket innebär att det som mest inte borde bli mer än ytterligare en eller två extra överbeläggningar per avdelning jämfört med idag.

Bakgrunden är vårdplatsbristen på Akademiska sjukhuset som medfört att patienter som väntar på vårdplats fick vänta allt längre på akutmottagningen. Ofta väntade 10-20inläggningsklara patienter på vårdplats på morgonen.Antalet patienter som vistades på akuten i mer än 14 timmar inför inläggning (total vistelsetid) ökade från omkring 500 under 2018 till omkring 1 800 under 2019. Under de två första testveckorna kunde man se att färre patienter behövde vistas så länge på akuten innan de lades in på vårdavdelning jämfört med samma veckor 2019.

Under testperioden har delar av slutenvården signalerat en oro över att antalet patienter kommer att öka.

– Produktionsenheten har haft en löpande dialog med berörda avdelningschefer om hur den nya rutinen påverkat deras arbetsmiljö och flöden med mera. Vi kommer att utvärdera effekterna löpande i slutenvårdsrådet och efter tre månader görs en utförlig uppföljning, säger Marianne van Rooijen och fortsätter:

– I det fortsatta arbetet måste vi ta hänsyn till att inläggningar sker på andra mindre akutmottagningar på sjukhuset, till exempel gynakuten och infektionsakuten. Verksamheterna måste nu arbeta med sina interna arbetssätt för att det ska vara lyckosamt med en timme till vårdplats. Det förändrade arbetssättet ger även akutmottagningen möjlighet till arbeta med sina interna processer, avrundar hon.


För mer information, kontakta
:
Marianne van Rooijen, biträdande sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset, tel: 076-724 89 54, e-post: marianne.van.rooijen@akademiska.se

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Presskontakt

Elisabeth Tysk

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11

Relaterat material