Pressmeddelande -

Aktiespararna ger advokatfirma i uppdrag att utreda frågor kring Carnegie

Finansinspektionen (FI) återkallade Carnegie Investment Bank AB:s (Carnegie) tillstånd att bedriva bankrörelse och värdepappersrörelse med motiveringen att FI så sent som i september 2007 meddelade Carnegie en varning.

Varningen var förenad med en kraftig sanktionsavgift för bristande internkontroll, att Carnegie under lång tid tagit exceptionella risker genom att låna ut stora summor till en enskild kund samt att Carnegie brutit mot lagen på fondområdet genom att vara förvaringsinstitut åt samma fonder som förvaltats.

FI omvandlade dock återkallelsen till en varning efter att Riksgälden förklarat att de övertagit ägandet av Carnegie. Riksgälden tog samtidigt även över aktierna i Max Matthiessen Holding AB, som också legat som pant för det stödlån som Carnegie fått. Stödlånet ersatte det lån som Riksbanken tidigare gett bolaget.

Hur och på vilka villkor Riksgäldens övertagande av panten har gått till har inte klart redovisats. Detta skapar osäkerhet om värdet på aktierna i det noterade moderbolaget D. Carnegie & Co AB.

För att kunna tillvarata aktieägarnas (D. Carnegie & Co) intresse har Aktiespararna givit advokatfirman Lindhs DLA Nordic i uppdrag att utreda i första hand följande två frågeställningar:

1. Har styrelsens, ledningens eller annan befattningshavares i D. Carnegie & Co AB eller Carnegie Investment Bank AB agerande eller brist på agerande förorsakat att Carnegies tillstånd har återkallats och har någon därigenom ådragit sig skadeståndsansvar mot bolagen och/eller aktieägarna? Mot vem och hur drivs i sådant fall lämpligen en eventuell skadeståndstalan?

2. Hur och på vilka villkor har aktierna i Carnegie Investment Bank AB och Max Matthiessen Holding övergått till Riksgälden? Vilken rätt har D. Carnegie & Co till eventuellt övervärde vid Riksgäldens försäljning av aktierna i Carnegie och Max Matthiessen Holding?

Utredningen bedöms vara klar i mitten av december.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm den 12 november 2008

Elisabeth Tandan
Verkställande direktör
tfn: 08-50 65 15 00 alt. 0708-14 06 18

Peter Knutsson
Chef för Aktiespararnas intressebevakning
tfn: 0701-43 15 57

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kontakter

Carl Rosén

Presskontakt VD Aktiespararna 072-1836011