Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

MAS yrkesroll sätts under lupp i färsk studie

Nu finns en färsk rapport från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, som fokuserar på MAS:arna i Stockholms stad. Rapporten tar bland annat upp hur stadens MAS-organisation fungerar i dag, och hur samordning och ansvarsfördelning fungerar mellan MAS och berörda chefer.

- MAS-funktionen har varit, och är oerhört viktig, för att kommunerna ska garanteras en fortsatt god och säker medicinsk äldrevård, säger  utredare  Inger Weurlander, som har genomfört rapporten.

- Rapporten visar att det är viktigt för kommunerna att beakta MAS-funktionens unika befogenheter och därmed ge den rätt ställning i organisationen. Men MAS-funktionen är i en utvecklingsfas som måste beaktas både nationellt och kommunalt.  

I rapporten betonas att MAS arbetsuppgifter måste göras tydligare. Många MAS:ar har arbetsuppgifter som inte ingår i deras jobb, som personalutbildning och Lex Sara-anmälningar. En av de intervjuade cheferna i rapporten anser att staden ska se över sina rutiner och sin administration, så att MAS:arna får en enhetlig funktion och en gemensam kvalitetsuppföljning. Inger Weurlander säger:

 -Det finns behov av en enhetlig introduktion vid tjänstetillträde på kommunal nivå, och på nationell nivå krav på högskolutbildning på mastersnivå, för MAS-funktionen.

Studien visar att MAS i dag återfinns på olika nivåer i kommunens organisation. Vanligast är att MAS finns i äldreomsorgschefens stab eller i beställarchefens stab. De kan även ingå i stadsdelsdirektörens stab eller i den administrativa chefens stab. Det innebär att MAS har haft olika stort inflytande i stadsdelsnämndens stab, och att MAS har fått varierande information om planeringen av äldreomsorgen i aktuell stadsdelsförvaltning. En av äldreomsorgscheferna som har intervjuats i studien säger: ” En MAS som kan sin sak är oumbärlig för förvaltningen i nästan alla frågor som rör omsorgen om de äldre”. En annan äldreomsorgschef säger sig inte förstå varför MAS ska finnas i en administrativ stab, där hon knappast gör mest nytta, han/hon tycker att MAS ska finnas centralt i vården.

En av nyckelfrågorna i MAS:arnas arbete är samverkan med landstinget. Detta för att få en fungerande hälso- och sjukvård i de olika boendena. Här sammanfaller de intervjuade chefernas och kommunala MAS:arnas synpunkter. MAS:arna säger att det är svårt att få tag på relevant information från landstinget, som de i sin tur behöver föra vidare till verksamheterna. Flera av cheferna säger att samverkan med landstinget inte har utvecklats under senare år, och att samverkan sker så långt från verksamheterna att många frågor ofta får upprepas gång på gång.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har under de snart 20 år yrket funnits blivit ett begrepp. MAS:arna har i stor utsträckning själva utvecklat och format sin yrkesroll och sina förutsättningar i respektive kommun och stadsdelsnämnd. Befattningen MAS skapades i samband med Ädelreformen 1992, och i en organisation som inte hade erfarenhet av hälso- och sjukvård.

Ladda ner rapporten: ”MAS. En studie om funktionen som medicinskt ansvarig sjuksköterska i Stockholms stad” av Inger Weurlander, Äldrecentrum.

Kontakt: Inger Weurlander, utredare. inger@weurlander.se, telnr: 070-669 75 64

FAKTA:
MAS: medicinskt ansvarig sjuksköterska. MAS ska upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet och se till att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Kontakter

Mai Engström

Mai Engström

Presskontakt Redaktör Kommunikation 070-002 81 07
Mikael Mildén

Mikael Mildén

Presskontakt Kommunikatör, redaktör 08-690 58 20

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Vårt uppdrag är att bidra med kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Syftet med Stiftelsen Äldrecentrum är att resultat från studier ska förbättra livssituationen för den äldre personen. Vårt övergripande mål är att tillvarata och praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat inom områden av betydelse för de äldres situation i samhället och att själv eller tillsammans med andra initiera och genomföra forskning och utveckling om de äldres förhållanden.

Äldrecentrum

Sveavägen 155
113 46 Stockholm
Sverige