Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny rapport visar hur äldreteam fungerar för äldre multisjuka.

Äldreteam för effektivare vård och omsorg för multisjuka, har testats i Gävle. De har inte fungerat tillräckligt bra, utan måste utvecklas mer, visar en färsk rapport.

Multisjuka äldre är högkonsumenter av vård och omsorg och kräver massiva insatser från kommunal omsorg och landstingsvård. Ett stort problem är att samordningen mellan vård- och omsorgsinstanserna är dålig. Det saknas helhetsperspektiv, vilket resulterar i sämre vård och omsorg för de äldre med multisjukdom, och onödiga kostnader för kommun och landsting.

Mot bakgrund av detta inrättades i Gävle lokala äldreteam på försök år 2007. Teamen skapades utifrån ett avtal om samverkan mellan sjukhus, akutvård, hälsocentraler och hemtjänst. Poängen med äldreteamen är att få en tydlig struktur för vårdplanering kring enskilda multisjuka och multisviktande. En struktur grundad på samordning mellan landstingets vårdinsatser och kommunens omsorgsinsatser, och även effektivare samordning inom landstingets, respektive kommunens, egna verksamheter för de multisjuka äldre.

Nu har äldreteamen utvärderats av Stiftelsen Äldrecentrum. Ulla Gurner, ansvarig utredare för undersökningen, säger:

Den fragmenterade verkligheten med så många olika vård- och omsorgsverksamheter och med så många olika personer inblandade är självklart frustrerande att betrakta. Gävle är inget undantag. Den här typen av systembrister finns över hela landet. Gävle har varit modiga som valt att följa upp samverkansavtalet ur behovsgruppens perspektiv. Den spännande frågan är vad man gör av den kunskap som tagits fram.

Vad visar studien? Ulla Gurner svarar:

Samverkansavtalet mellan sjukhus, primärvård och hemtjänst var rätt tänkt. Den studerade gruppen behövde verkligen det mångprofessionella äldreteam som avtalet föreskrev.  Det tråkiga var att ingen av de multisjuka äldre, de undersökta som tillhörde avtalets målgrupp, kände till existensen av något sådant team. Det räcker alltså inte med avtal om samverkan. Det krävs också ledning och styrning mot avtalets intentioner som inte väjer för huvudmannaskapsgränser och skilda budgetar, utan tar fasta på den enskildes behov. Studien visar att det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv finns pengar samlade till bättre kvalitet för individen.

Studien visar att organiseringen inom sjukhusvården, på hälsocentralerna och inom hemtjänst, fortfarande sker efter enskilda problem hos de multisjuka äldre, och inte efter deras multipla behov. Behovet av helhetsorganisering och helhetsansvar har inte uppfyllts. Utvärderingen visar också att anhöriga tar ett stort ansvar. De arbetar i ensamhet och lägger ner mycket arbete för att försöka hålla ihop vård- och omsorgsgivarnas alla olika insatser. Om ett reellt samarbete mellan sjukhus, primärvård och hemtjänst ska komma till stånd, krävs en stark ledning med mandat att leda detta förändringsarbete. 

Utvärderingsrapporten heter ”Äldreteam, vision och verklighet” (2010) och är skriven av Ulla Gurner (ansvarig utredare), Dag Norén, Rolf Bowin och Agneta Brinne.  Rapporten är skriven på uppdrag av Gävle kommun och Landstinget Gävleborg.

Kontakt: Ulla Gurner, SKL, ulla.gurner@skl.se, tel: 073-9012401

Fakta:
- Multisjuk: Person 75 år eller äldre som under en tolvmånadersperiod har vårdats minst tre gånger inom sluten sjukhusvård samt haft diagnoser från minst tre sjukdomsgrupper inom samma period.

- Läs rapporten ”Äldreteam, vision och verklighet” som PDF.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Kontakter

Mai Engström

Mai Engström

Presskontakt Redaktör Kommunikation 070-002 81 07
Mikael Mildén

Mikael Mildén

Presskontakt Kommunikatör, redaktör 08-690 58 20

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Vårt uppdrag är att bidra med kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Syftet med Stiftelsen Äldrecentrum är att resultat från studier ska förbättra livssituationen för den äldre personen. Vårt övergripande mål är att tillvarata och praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat inom områden av betydelse för de äldres situation i samhället och att själv eller tillsammans med andra initiera och genomföra forskning och utveckling om de äldres förhållanden.

Äldrecentrum
Sveavägen 155
113 46 Stockholm
Sverige