Gå direkt till innehåll
– Vi hoppas att personer verksamma inom äldreområdet törs ge sig på att läsa den och att akademiska forskare och FoU-forskare ser värdet av att publicera sig på svenska, säger Äldrecentrums direktör Åsa Hedberg Rundgren om den nya tidskriften.
– Vi hoppas att personer verksamma inom äldreområdet törs ge sig på att läsa den och att akademiska forskare och FoU-forskare ser värdet av att publicera sig på svenska, säger Äldrecentrums direktör Åsa Hedberg Rundgren om den nya tidskriften.

Pressmeddelande -

Ny vetenskaplig tidskrift inom äldre- och åldrandeforskningen

Äldrecentrum lanserar en helt ny vetenskaplig tidskrift för att stärka den svenska äldre- och åldrandeforskningen och föra vetenskapliga resultat närmare dem som arbetar ute i verksamheterna. Välkomna till Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har de senaste åren arbetat internt för att höja den vetenskapliga kompetensen och att vässa metoderna i arbetet med stiftelsens egna rapporter.

Samtidigt har Äldrecentrum sedan 1987 gett ut den populärvetenskapliga tidskriften Äldre i Centrum, där många av landets äldreforskare har berättat om sin forskning. Tidskriften är en uppskattad förmedlare av kunskap både för forskare inom fältet och för alla andra som arbetar med äldrefrågor.

Nu tar Äldrecentrum steget vidare och erbjuder möjligheten för alla som arbetar med forskningsrapporter och utredningar att publicera vetenskapliga originalartiklar på svenska, granskade av oberoende experter. Dels för att ytterligare stärka forskningen om äldre och åldrande, dels för att sänka tröskeln för personer ute i verksamheterna, vare sig de är vårdbiträden, politiker, sjuksköterskor, tjänstemän eller chefer, att läsa forskningsresultat direkt från källan.

– Man kanske tänker att all forskning är komplicerad och svår att förstå sig på. Och så kan det också vara ibland. Men vi vill kunna bidra till att göra forskningsresultat tillgängliga för de som ska använda den nya kunskapen i praktiken. Det kan visserligen också ha sina utmaningar men eftersom vi redan har vår tidskrift Äldre i Centrum, så vi kände att vi skulle försöka med ett vetenskapligt supplement, där vi kan bidra med en plattform för svensk forskning, både för akademiska forskare och forskare vid till exempel FoU-verksamheter, säger Äldrecentrums direktör Åsa Hedberg Rundgren.

Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement tar in artiklar av forskare inom äldre- och åldrandeområdet, hela vägen från praktikens projekt till etablerade forskares studier. Tidskriften uppmuntrar också utredare och forskare på landets FoU:er att skicka in bidrag. Förhoppningen är att både kunna sprida den viktiga kunskap som forsknings- och utvecklingsenheterna tar fram, samtidigt som expertgranskningsprocessen kan hjälpa till att vässa den vetenskapliga metoden.

­– Vi hoppas att vi verkligen får spridning på tidskriften, att personer verksamma inom äldreområdet törs ge sig på att läsa den och att akademiska forskare och FoU-forskare ser värdet av att publicera sig på svenska. Inom forskarvärlden premieras det ju att publicera sig i högt rankade, internationella tidskrifter och det är viktigt, men vi erbjuder en möjlighet att nå ut till praktiken, säger Åsa Hedberg Rundgren.

Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement kommer till en början att ges ut en gång om året, men Äldrecentrum öppnar redan nu för att det kan bli flera nummer varje år om fler forskare och utredare får upp ögonen för tidskriften. Alla artiklar granskas av ett vetenskapligt råd med Äldrecentrums direktör Åsa Hedberg Rundgren och seniora rådgivare Lennarth Johansson, båda med gedigen forskningsbakgrund, samt av minst två vetenskapliga experter innan de accepteras för publicering.

Tidskriftens redaktion utgörs av Jonas Nilsson, till vardags chefredaktör för Äldre i Centrum, och Mikael Mildén som är redaktör på Äldre i Centrum. De beskriver sitt arbete med att lansera det vetenskapliga supplementet som både mödosamt och roligt.

– Vi anade nog inte riktigt hur mycket jobb det skulle vara med att få allt på plats, men det har varit väldigt lärorikt och givande. Vi har fått otroligt fin respons och kan presentera tre intressanta och viktiga artiklar av välrenommerade forskare, säger Jonas Nilsson.

- Vi är både glada och tacksamma över att artikelförfattarna velat vara med på den här första biten av tidskriftens resa. De vetenskapliga granskarna förtjänar också ett stort tack för att de har ställt upp och gjort ett så bra jobb. Nu ser vi fram emot att jobba vidare med nya manus och ett nytt nummer, senast nästa år, säger Mikael Mildén.

De första artiklarna ur Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement går redan nu att läsa på tidskriftens hemsida på aicvs.se. Pappersupplagan kommer ut 12 mars tillsammans med Äldre i Centrum #1/21. Allt material publiceras som open access, vilket innebär att det är fritt att läsa, ladda ner och sprida vidare. Målet är att publicera nya artiklar löpande, digitalt på nätet och att sedan samla ihop dem till papperstidningen, minst en gång om året.

Fakta
Prenumeration
För att få Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement i brevlådan krävs en prenumeration på Äldre i Centrum (ordinarie pris 275 kr, pensionärer och studenter 150 kr, mängdrabatt för institutioner som beställer flera prenumerationer). Alla artiklar publiceras som open access på webbsajten aicvs.se, vilket innebär att de kan läsas, laddas ner och spridas fritt.

Fakta:
De tre premiärartiklarna

SAPO – en modell för samverkan mellan forskare och aktörer utanför akademin inom området äldre och åldrande
Håkan Jönson, Sara Hultqvist, Susanne Iwarsson

Lungfunktion i hög ålder och dess samband med fysisk aktivitet från medelålder upp till hög ålder En longitudinell studie med 24–30 års uppföljningstid
Liberta Mehmedi, Charlotta Nilsen, Ingemar Kåreholt

Pilotstudie av genomförbarheten av Judo4Balance Ett fallförebyggande träningsprogram för äldre personer i eget boende
Marina Arkkukangas, Karin Strömqvist Bååthe, Julia Hamilton, Anna Ekholm, Michail Tonkonogi


Fakta:

Artiklarna i sammanfattning (abstracts)

SAPO

Den åldrande befolkningen har identifierats som en samhällsutmaning. En tydlig utveckling inom forskning om sådana utmaningar är krav på medverkan från patientgrupper, brukarorganisationer och andra aktörer utanför akademin.

Syftet med artikeln är att introducera en modell för utformning och värdering av samverkan mellan akademiska forskare och aktörer utanför akademin. Modellen bygger på en genomgång av internationellt etablerade traditioner och ramverk för sådan samverkan och ramas in av komponenterna syfte, aktör, process och omfattning (SAPO) eller enklare uttryckt genom frågorna: varför, med vem, när och hur mycket?

Med hjälp av modellen kan både forskare och aktörer
utanför akademin föra mer systematiska och kritiskt värderande resonemang om samverkan. Det kan i sin tur leda till effektivare arbetsformer och nyttiggörande av resultat från det mångfasetterade forskningsområde som rör den åldrande befolkningen.

Lungfunktion

Studien undersöker sambandet mellan lungfunktion i hög ålder och fysisk aktivitet från medel­ålder till hög ålder, samt sambandet mellan fysisk aktivitet i medelålder och i hög ålder. Vi använder data från Levnadsnivåundersökningen, LNU, och Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor, SWEOLD. Deltagarna intervjuades i medelålder (genomsnitt 53 år), sen medelålder (genomsnitt 61 år) och hög ålder (genomsnitt 81 år), med en uppföljningstid på 24–30 år från medel­ålder till hög ålder.

Mer fysisk aktivitet i sen medelålder har ett samband med bättre lungfunktion i hög ålder. Sambandet består men blir mindre starkt när fysisk aktivitet i hög ålder inkluderas i analysmodellen. Det finns ett starkt samband mellan fysisk aktivitet i hög ålder och bättre lungfunktion i hög ålder. Fysisk aktivitet i sen medelålder har ett positivt samband med fysisk aktivitet i hög ålder.

Vår studie visar vikten av fysisk aktivitet även högt upp i åldrarna för att bibehålla god lungfunktion. Insatser som främjar fysisk aktivitet är av särskild vikt för att främja ett fortsatt hälsosamt åldrande, även för de allra äldsta.

Judo4balance

Studien undersöker genomförbarheten av ett nytt judoinspirerat träningsprogram för äldre personer, Judo4Balance. Vi utvärderade genomförbarheten inför en fullskalig studie genom att följa studieprocess, resurshantering och vetenskapliga aspekter. Ytterligare utfallsmått var fysisk funktion, tilltro till egen förmåga att utföra aktiviteter utan att falla samt falltekniker.

Interventionen bedömdes vara genomförbar, med vissa ändringar i träningsprogrammets längd. Vi kunde se signifikanta förbättringar av fysisk funktion och falltekniker. När det gäller tilltro till egen förmåga att utföra aktiviteter utan att falla fann vi ingen motsvarande skillnad.

Judo4Balance är ett genomförbart och effektivt träningsprogram för äldre personer. Studien bidrar till ett säkert och noggrant planerat protokoll för en större studie. Resultaten tyder på att interventionen kan vara effektiv för att förebygga fallolyckor och minska risken för skador vid ett eventuellt fall.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Presskontakt

Jonas Nilsson

Jonas Nilsson

chefredaktör Äldre i Centrum - tidskrift för aktuell äldreforskning 08-6905884
Mikael Mildén

Mikael Mildén

Presskontakt Kommunikatör, redaktör 08-690 58 20
Åsa Hedberg Rundgren

Åsa Hedberg Rundgren

Direktör 08 690 58 09

Relaterat material

Relaterade nyheter