Pressmeddelande -

Alingsåsarnas idéer blir grunden i ny översiktsplan

Sammanställningen ska användas som underlag för politikerna när de beslutar om översiktsplanens inriktning.

– Det är viktigt att översiktsplanen stämmer överens med vad kommuninvånarna ser för möjligheter och hot för framtiden. Det är förstås omöjligt att tillgodose allas intressen, men vi har fått en bra bild av vilken utveckling flest människor vill se, säger AnnaKarin Fridh, projektledare för översiktsplanen.

 Vad är det då för synpunkter som kommit fram?
– Många har till exempel tryckt på behovet av bostäder och arbetsplatser för unga och att det är viktigt att värna natur- och kulturvärden, berättar AnnaKarin Fridh.

Det övergripande målet för översiktsplanen är att nå en hållbar utveckling, där ekonomiska och sociala värden går hand i hand med ett värnande av våra naturresurser för framtiden. Översiktsplanen väger samman olika intressen till en samlad bild av hur kommunens mark och vatten ska användas.

– Det kan ibland bli svåra avvägningar som måste göras. Därför är det bra att översiktsplanen tas fram i en demokratisk process där alla får möjlighet att komma till tals, säger AnnaKarin Fridh.

Förutom höstens öppna möten, där tjänstemän och politiker tagit del av alingsåsarnas syn, har det även funnits en enkät på kommunens hemsida med frågor om hur man ser på kommunens och sin orts framtid. Utöver detta har ungdomar i ungdomsfullmäktige och en klass på Alströmergymnasiet bjudits in till en workshop om kommunens utveckling.

Allmänhetens synpunkter har sammanställts och finns på kommunens hemsida, www.alingsas.se/bygga-bo-och-miljo/ny-oversiktsplan

Under kommande vår och höst ska samhällsbyggnadskontoret arbeta fram ett förslag till översiktsplan. I förslaget kommer det bland annat att finnas strategier för hur kommunens orter ska utvecklas. När förslaget är färdigt ska det ut på samråd och då har allmänheten åter möjlighet att komma med idéer och synpunkter. Detta beräknas att ske under tidig vår 2013. Efter samrådet bearbetas förslaget och ställs ut igen för ännu en omgång av synpunkter.

Översiktsplanen beräknas att vara antagen av kommunfullmäktige våren 2014.   

Kontakt:
Elin Werner, biträdande projektledare för översiktsplanen, tfn: 0322-61 72 62

Ämnen

  • Offentlig sektor

Regioner

  • Alingsås


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänd för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad och återvinning.