Skip to main content

Ett trendbrott i näringslivsklimatet

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2019 15:00 CEST

Företagens samlade uppfattning om näringsklimatet i Alingsås kommun är lite bättre mot föregående år. Det är första gången sen 2008 resultatet har förbättrats. När det gäller uppfattningar om upphandlingar, infrastruktur, IT och telnät ligger Alingsås kommun över eller som rikssnittet. När det kommer till uppfattningen av tillämpning av lagar och regler, service, information och dialog ligger Alingsås kommun under rikssnittet.

Nu har Svenskt Näringslivs årliga enkätresultat som mäter hur företagarna uppfattar företagsklimatet i sin kommun kommit. Den sammanfattade uppfattningen, på en sexgradig skala, är 2,54, vilket är en liten förbättring jämfört med föregående år med 0,03 enheter. Sverigesnittet ligger på 3.42.

De åtgärder kommunen bör prioritera främst, jämfört med övriga Sverige, är enligt företagen; en bättre förståelse hos tjänstemän och politiker för företagande, snabbare handläggningstider och en bättre dialog mellan kommuner och företag samt mer byggbar mark för näringslivet. Alingsås kommun har i alla de prioriterade områdena, förutom handläggningstider, förbättrat sig.

- Vi har äntligen brutit den nedstigande kurvan och kan för första gången på flera år se en liten uppgång. Nu fortsätter vi att arbeta med de åtgärderna som vi tidigare fokuserat på, då vi i undersökningen ser att det är handläggningstider, bättre dialog och mer byggbar mark som är viktig för företagen, säger Daniel Filipsson, kommunalråd (M) i Alingsås kommun.

Något som uppfattas som bättre jämfört med föregående år är kommunens upphandlingar där resultatet hamnar på 2,17, vilket är 0,03 enheter bättre.

Även infrastrukturen upplevs som bättre än Sverigesnittet (3.13) och hamnar på 3,69. Detsamma gäller kommunens IT- och telenät som även det uppfattas som bra och ligger över Sverigesnittet (3,69) på 3,95. Tillgången till kompetens för företagen är fortfarande dålig och följer rikstrenderna.

- Vi är mitt uppe i en högkonjunktur och det råder hög konkurrens om arbetskraft, vilket även vi känner av på kommunen. Att vi får bra betyg på infrastruktur och IT och tele är viktigt då logistik och digitalisering kommer vara två framgångsfaktorer för att möta framtidens behov, säger Daniel Filipsson.

På frågan hur kommunen tillämpar lagar och regler, det vill säga effektivitet i ärendehantering, förståelse för företagets ärende och återkoppling om vilka möjligheter som finns, så hamnar Alingsås kommun på 2.54, vilket är en förbättring med 0.06. Snittet i Sverige ligger på 3.22.

Uppfattningen om kommunens service, främst bemötande och handläggningstider, hamnar på 2.52, vilket är en försämring med 0,08 enheter. Sverigesnittet ligger på 3,06.

Dialogen mellan företag och kommunledning uppfattas som bättre jämfört med föregående år, då den har höjts från 2,07 till 2,14. Detsamma gäller informationen till företagen som har höjts från 2,1 till 2,21. Sverigesnittet ligger på 3,07. På frågan hur man upplever företagens egna initiativ för att förbättra företagsklimatet så hamnar det på 3,46, vilket är en förbättring från 3.43. Sverigesnittet ligger på 3,63.


Vad har gjorts och vad görs

Exploatering

För att möta efterfrågan av verksamhetsmark, som är en av de områden som kommunen får ett lägre resultat för, finns det fyra utpekade områden som Alingsås kommun kommer att göra planprogram för med start under 2019. Det största området för verksamhetsmark är Sävelund, Tokebacka och Bälinge, där man räknar med detaljplanering under 2020-2023. Andra områden där det kommer att finnas verksamhet är Södra Stadsskogen, Norra Bolltorp och Mjörnstranden, där detaljplaner kommer att tas fram mellan 2020-2025.

Samhällsbyggnad

För att förkorta handläggningstiderna för bygglov och framtagandet av detaljplaner sjösätts under 2019 ett kraftfullt åtgärdsprogram som bl a innehåller resursförstärkning och införandet av ett nytt styr- och ledningssystem. Därutöver genomförs olika åtgärder för att öka vår service, tillgänglighet och dialog med näringslivet, såsom ett fördjupat samarbete med kommunens företagslots, utökad digital tjänstekatalog och digital tillgänglighet genom vårt nya ärendehanteringssystem samt kommunikationsinsatser på kommunens hemsida.

Övergripande åtgärder

Rekrytering av företagslots

Ett utökat näringslivsråd

Organisatoriska förändringar, genom flytt till tillväxtavdelning

Internt service- och bemötandeprogram Förenkla – Helt Enkelt för förvaltningar

Startat upp Näringslivsforum

Samarbetsprogram med Svenskt Näringsliv under 2018

Ny e-tjänst för bygglov samt implementering av bygglovsrobot.

Samhällsstrategisk grupp (samverkansgrupp mellan förvaltningar)


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänd för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad och återvinning. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.