Pressmeddelande -

Polis och skola i tätare samverkan

Skolorna i Alingsås ska arbeta tätare ihop med Polisen. Syftet är att förhindra att brott begås och skapa bättre förutsättningar för att agera aktivt om elever begår handlingar som kan uppfattas som brottsliga. Två konkreta åtgärder som genomförs är att skolornas kontaktvägar till Polisen förenklas och att Polisens närvaro på skolorna ökar. Dessutom har nya riktlinjer antagits, som beskriver hur skolorna ska agera när brott begås.

– Det är positivt att vi nu har ett närmare samarbete med Polisen och att alla skolor har en samsyn kring hur vi ska agera när brott begås på våra skolor, berättar Cecilia Knutsson.

I höstas diskuterades frågan om hur skolor agerar när brott begås aktivt i media. Bland annat gjorde SR Ekot en rad inslag på temat. I samband med detta inledde barn- och ungdomsförvaltningen ett arbete med att se över hur samarbetet med Polisen fungerar i Alingsås och hur det kan förbättras.

Den 8 mars samlades förskolechefer, rektorer och förvaltningsledning inom Barn- och ungdomsförvaltningen. Där diskuterades hur skola och förskola ska agera vid brott. Vikten av att alla skolor och förskolor har en samsyn kring arbetssätt, rutiner och förhållningssätt var något som lyftes fram och som alla enades om. I samband med detta antogs också de nya riktlinjerna, Plan/riktlinjer när brott begås i Alingsås skolor.

– Allt som är ett brott utanför skolan också är ett brott på skolan. Men det är viktigt att komma ihåg att det är Polisens uppgift att utreda brott, inte skolans. Vår uppgift är däremot att arbeta förebyggande och agera aktivt om en elev begår en handling som kan uppfattas som brottslig, berättar Cecilia Knutsson.

På skolorna ser man stora vinster med ett tätare samarbete med Polisen:
– Polisens närvaro ökar på skolorna, vilket är bra både för såväl Polis som personal och elever på skolan. Det innebär också att kontaktvägarna till Polisen förenklas och att personalen får snabbare hjälp. Polisen fungerar som ett bollplan där vi får råd och stöd i hur vi ska agera, berättar Karin Berndtsson-Brambo, rektor på Östlyckeskolan.

Kontaktpersoner hos polisen
Två poliser fungerar som kontaktpersoner för förskolorna och skolorna i Alingsås. Innan en eventuell polisanmälan görs kontaktas alltid dessa två poliser.

– Genom ett tätare samarbete, blir vi mer synliga ute på skolorna. Genom att kontinuerligt finnas ute på skolorna och möta eleverna innan något hänt, får vi en positiv kontakt med eleverna, som de sedan kan bära med sig upp i vuxen ålder. Besöken i skolorna ger, för både polis och elever, en förståelse för varandra, berättar Arne Hallner, brottsförebyggare vid Polisen i Alingsås.

Kontakt:
Cecilia Knutsson, chef för barn- och ungdomsförvaltningen, tfn: 0322-61 64 22 alt. 0702-05 25 83.

Karin Berndtsson-Brambo, rektor på Östlyckeskolan, tfn: 0322-61 64 68

Arne Hallner, brottsförebyggare vid Polisen i Alingsås, tfn: 010-565 81 94

 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Skola

Regioner

  • Alingsås


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänd för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad och återvinning.