Pressmeddelande -

Processen går vidare i tingsrätten, kammarrätten och Patent- och marknadsdomstolen

Igår lämnade Allra in yttranden i de tre olika processer som bolaget driver mot Pensionsmyndigheten.

- Vi kan konstatera att ingen domstol ännu har prövat Allras ärende i sak. Inget är alltså slutligt avgjort och Allra ser fram emot att någon domstol till slut kommer till skott och gör den prövning av ärendet i sak som bolaget har rätt till. Vad vi försöker uppnå först och främst är ett stopp på Pensionsmyndighetens åtgärder att verkställa beslutet innan det har prövats rättsligt i någon instans – helt enkelt att läget förblir oförändrat tills domstolarna haft möjlighet att pröva lagligheten och skäligheten i Pensionsmyndighetens ingripande mot Allra, säger Allras advokat Marcus Johansson.

Aktuellt läge i de olika processerna: 

1. Allra för en talan i Stockholms tingsrätt där bolaget bl.a. begärt att domstolen i ett första steg omedelbart ska förbjuda Pensionsmyndigheten att lämna order om inlösen av andelar i flera av Allras fonder såvida inte en enskild kund begär det. Tingsrätten beslutade den 22 mars att inte förbjuda detta på en gång, utan att först låta Pensionsmyndigheten yttra sig i ärendet. Allra har begärt att tingsrätten ska pröva bolagets begäran snarast möjligt. Nästa steg är att Pensionsmyndigheten får någon eller några dagar på sig att yttra sig, varefter tingsrätten kan förväntas fatta beslut i frågan om ett omedelbart förbud för Pensionsmyndigheten.

2. Allra har också lämnat ett yttrande till Kammarrätten i Stockholm och utvecklat skälen för det överklagande som lämnades in dit i måndags. Detta mot bakgrund av förvaltningsrättens beslut i förra veckan att inte pröva Allras överklagande av Pensionsmyndighetens beslut att stänga ute bolagets fonder från premiepensionssystemet och handelsplatsen fondtorget. Allra begär nu bl.a. att kammarrätten ska upphäva förvaltningsrättens beslut och återförvisa målet till förvaltningsrätten för prövning i sak, eller helt enkelt bifalla de yrkanden som Allra framställde i förvaltningsrätten. Bolaget begär också att domstolen ska avbryta avstängningen i väntan på att målet slutligt avgörs (inhibition). Nästa steg är att kammarrätten tar ställning i frågan om Pensionsmyndighetens beslut är överklagbara eller inte. Om kammarrätten kommer fram till att besluten är överklagbara kommer domstolen därefter att ta ställning till om avstängningen ska avbrytas i väntan på att målet slutligt avgörs (inhibition).

3. Dessutom har Allra lämnat in en stämningsansökan mot Pensionsmyndigheten i Patent- och marknadsdomstolen (Stockholms tingsrätt) för missbruk av dominerande ställning. Pensionsmyndigheten, som har en dominerande ställning på marknaden för tillhandahållandet av utbudet av fonder inom ramen för premiepensionen, har inte redovisat några objektivt godtagbara skäl för sitt agerande mot Allra. Allra står i begrepp att elimineras från den aktuella marknaden och de skäl som Pensionsmyndigheten angivit är vare sig konkreta eller tillräckliga för att försvara agerandet konkurrensrättsligt. Nästa steg är att få till stånd ett omedelbart interimistiskt förbud för Pensionsmyndigheten att verkställa inlösen och avregistrering av Allras fonder i avsikt att inte oåterkalleligt utradera Allras existens på marknaden

Ta del av de aktuella inlagorna här:

Yttrande till Kammarrätten

Stämningsansökan

Yttrande till Tingsrätten

Ämnen

  • Finans

Allra är den moderna utmanaren till de traditionella storbankerna. Med ambitionen om att vara en naturlig partner i vardagsekonomin för privatpersoner erbjuder vi tjänster inom pension, försäkringar, lån och sparande. Vi är ett alternativ till banken för dem som värdesätter en personlig kontakt och är i behov av hjälp med privatekonomiska beslut i vardagen.