Pressmeddelande -

Borgs syn på värnskatten oroar tjänsteföretagen

Finansminister Anders Borgs ovilja att ta bort värnskatten oroar Almega. Höga marginalskatter är ett hinder mot att den kvalificerade tjänstesektorn ska utvecklas starkare i Sverige.

- Det vore förödande för den svenska tjänstesektorns internationella konkurrenskraft om nödvändiga reformer utesluts ytterligare en mandatperiod av en moderat finansminister, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.


De kompetensintesiva tjänstsektorerna inom exempelvis konsultbranscher som IT, media, teknik och arkitektbranscherna kommer spela en nyckelroll för Sveriges möjligheter att komma stärkt ur den begynnande lågkonjunkturen.

Finansminister Anders Borgs syn på värnskatten framgick av Dagens Eko idag (måndag). Där förklarade finansministern att han inte räknar med att avskaffa värnskatten, inte ens för nästa mandatperiod.

- Det är oroande. Värnskatten är en straffskatt på kompetens och utveckling, och den bromsar tillväxten av den kvalificerade tjänstesektorn. Det har man insatt i vårt grannland Danmark som i en kommission med brett politiskt stöd diskuterar den så kallade toppskattens avskaffande, säger Ulf Lindberg.

Han stödjer sig inte minst på den skatterapport som presenterades av Almega under sommarens politikervecka i Almedalen. Där framgår att en reduktion av den statliga inkomstskatten som både en önskvärd och realistisk väg.

- Det är i den kvalificerade tjänstesektorn som många av framtiden jobb ska komma. Då kan vi inte ha skatter som hämmar den, säger Ulf Lindberg.

Receptet för att lyfta Sverige
Det är de starkast växande näringarna inom tjänstesektorn är de som också har bäst förutsättningar att lyfta Sverige ur en lågkonjunktur. På flera områden krävs nu satsningar.

Följande åtgärder är viktiga att lyfta Sverige:

Låt den offentliga sektorn använda sin köpkraft för att utveckla den privata tjänstesektorn. Sverige har en större offentlig köpkraft än de flesta länder. Den offentliga köpkraften är inte lika känslig för konjunktursvängningar som den privata. Den kan genom sin stabilitet över tid ge möjlighet för företagen som levererar tjänster inom en mängd områden att utveckla nya tjänster och affärsidéer till gagn för medborgarna och framtida internationell konkurrenskraft.

Utveckla idén med skattereduktion för hushållstjänster ytterligare. Våra undersökningar ger vid handen att systemet redan i dag är kostnadsneutralt för statskassan. Införliva byggtjänster till hushåll permanent och utred hur systemet kan överföras till ett bredare spektrum av servicetjänster för ökad sysselsättning och undanträngning av svarta tjänster.

Genomför skyndsamt en översyn av den svenska skattestrukturen i avsikt att sänka marginaleffekterna. Den så kallade värnskatten samt progressiviteten i statskatten hämmar möjligheterna att utveckla den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Även i dessa tider signalerar flera delbranscher att man fortfarande har fyllda orderböcker men svårt att hitta kvalificerad personal. Snart presenteras den danska skattekommissionen med parlamentariskt stöd sitt förslag på hur man genom sänkta marginaleffekter ska stödja den danska konkurrenskraften. Sverige måste öka takten.

Gör en samlad satsning på export av välfärdsrelaterade tjänster. Efterfrågan på vård, utbildning och omsorg påverkas inte i så stor utsträckning av sämre tider. Sverige har ett unikt kunnande på hela välfärdsområdet inklusive tjänster som samhällsbyggnad, arkitekttjänster, IT, säkerhet, med flera. Nu beslutas om kraftig utbyggnad av barnomsorgen i Tyskland. Nya äldreomsorgslösningar behövs i södra Europa men även på mer avlägsna marknader som i Japan och Kina. Svensk mödravård är både som system och utförande världsunikt. De svenska friskoleföretagen och friskolesystemet står högt på dagordningen i Storbritannien. Vi behöver en nationell strategi och samlad satsning.

Utveckla forskningen om tjänstesektorns frågor. I dag finns ingen samordning eller fungerande kunskapsspridning av den forskning som förekommer om tjänstesektorns frågor. Almegas undersökningar visar att bara tre procent av våra medlemsföretag har affärsidéer som grundas på tekniska innovationer. Trots det mäter vi framgång på forskningsområdet i antal patent. Vi behöver öka ansträngningarna i branschövergripande tjänsteforskning, de branschvisa satsningarna räcker inte. Vi behöver en nationell hub för att knyta samman det som görs och identifiera nya behov. Vi behöver bygga upp flera kompetenscentra för att sprida kunskap och involvera fler företag i strategisk forskning.

För mer information:
www.almega.se

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef Almega
tel. 08-762 69 51
mobil. 070-345 69 51

Anders Broberg
presschef Almega
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 8 900 medlemsföretag med sammanlagt 400 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

Ämnen

  • Arbetsliv

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040