Pressmeddelande -

Fortsatt stark tillväxt men bromsad sysselsättningstillväxt – Almegas Tjänsteindikator Q1 2016

Den privata tjänstesektorns produktion fortsätter att växa. Till den starka ökningen under förra året bidrog främst företagstjänster där den privata tjänstesektorn stod för den största efterfrågan. Men trots hög efterfrågan ökar inte sysselsättningen snabbare i början av 2016. Troliga förklaringar är brist på rätt kompetenser, pensionsavgångar och att inrikes födda bidrar allt mindre till sysselsättningstillväxten. Det visar Almegas Tjänsteindikator för första kvartalet 2016.

Almegas Tjänsteindikator pekar på fortsatt hög tillväxt i den privata tjänstesektorn under första kvartalet i år, ungefär i samma takt som under fjärde kvartalet 2015. Då steg tjänsteproduktionen inom näringslivet med hela 4,3 procent från motsvarande kvartal föregående år, enligt SCB:s tjänsteproduktionsindex. Efterfrågan på tjänster inom flertalet branscher fortsätter att vara hög i början av 2016, främst på grund av inhemsk efterfrågan.

- Almegas enkätundersökning bland medlemsföretag som tillhör branscher inom företagstjänster visar att efterfrågan är starkast från tjänstesektorn i sig, och inom tjänstesektorn är det främst företagstjänster av olika slag som drar. Under första halvåret i år väntas dessutom efterfrågan från offentlig sektor och byggindustrin ta mer fart jämfört med föregående halvår. Men tvärtemot vad många hävdar är det inte bara inom industrin som efterfrågan finns. Företagstjänster efterfrågas från alla sektorer, såväl privat som offentlig, där den privata sektorn står för den största efterfrågan, säger Almegas chefekonom Lena Hagman.

Även om det ser ljust ut vad gäller tillväxtsiffrorna inom många branscher pekar Almegas arbetsmarknadsindikator mot en oförändrad ökningstakt för sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn i början av 2016. Sysselsättningen i sektorn utvecklades klart svagare under hela 2015 än vad arbetsmarknadsindikatorn pekat på. Det innebär att företagen haft mycket expansiva anställningsplaner som inte infriats i önskad takt. Att sysselsättningstakten väntas bli oförändrad beror sannolikt på ökade matchningsproblem och personalbrist, men även pensionsavgångar och att inrikes födda bidrar allt mindre till ökad sysselsättning.

- Bidraget har visserligen blivit större från utrikes födda under senare år, men det räcker inte för att möta företagens behov, särskilt av högkvalificerad arbetskraft. Den kraftigt ökade invandringen från förra året löser inte alls matchningsproblemen på kort sikt. Dels är andelen lågutbildad arbetskraft relativt stor bland invandrarna; hälften av de nyanlända har högst förgymnasial utbildning. Men framförallt går integrationen av dem med hög utbildning alldeles för långsamt. Med bättre integrationsmöjligheter skulle högutbildade invandrare kunna matcha många tjänsteföretags kompetensbehov, säger Li Jansson som är arbetsmarknadsekonom på Almega.

Almegas prisindikator pekar på att tjänstepriserna kommer att stiga något under årets första kvartal från den mycket svaga prisutvecklingen under 2015. Prisindikatorn bygger på företagens förväntningar om prisutvecklingen, men trenden för den faktiska prisökningstakten på tjänster var nedåtgående under andra halvan av förra året, i motsats till vad företagen förväntat. Det finns därför risk för överoptimism om tjänsteprisernas ökningstakt även i början av 2016.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • almega
  • tjänstesektorn
  • tjänstesektorns utveckling

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Kontakter

Lena Hagman

Chefekonom 08-762 69 61

Li Jansson

Arbetsmarknadsekonom +46 73 052 0405