Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Utbildning gav anmärkningsvärd effekt i arbetet med att förebygga missbruk på arbetsplatsen

Drygt 5000 personer utbildades i en stor satsning under 2007 för att genom arbetsplatser förebygga riskbruk av alkohol. Utbildningen genomfördes av Alna, på uppdrag av arbetsmarknadens parter, representerade av Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarverket, LO, TCO och Saco.

En vetenskaplig utvärdering visar nu att utbildningssatsningen tycks ha givit en betydande effekt i konkreta åtgärder på arbetsplatsen för att förebygga riskfylld alkoholkonsumtion bland medarbetare. Signifikanta skillnader finns också mellan de utbildade jämfört med de som ej fått utbildning, i motivation och säkerhet i drogarbetet på den egna arbetsplatsen. Värt att nämna är att kontrollgruppen som ej fått utbildning, ändå hade anmält intresse för att gå kursen.

Resultatet visar att det var en större andel av de utbildade än bland de som inte gått utbildningen, som rapporterade att deras arbetsplatser har påbörjat arbetet med att ta fram en alkohol- och drogpolicy, fastställt innehållet i policyn eller påbörjat en revidering av alkohol- och drogpolicyn under de senaste 12 månaderna. Detta överensstämmer med innehållet i utbildningen som betonade policyn som en viktig grund för arbetsplatsens förebyggande arbete och för skapandet av sociala normer.

- Många fler av de utbildade har också blivit säkrare på hur man ska agera vid missbruksproblem, hela 66 procent av de utbildade svarade att de blivit säkrare på vad man ska göra vid misstanke om missbruk jämfört med 35 procent av de som ej fick utbildningen, säger Håkan Leifman, sektionschef på STAD vid Beroendecentrum, som genomfört utvärderingen.

- Utvärderingen visar också att Alna har lyckats att skapa en högre motivation och beredskap för att arbeta preventivt på arbetsplatserna, genom att utbilda vissa nyckelpersoner, säger Håkan Leifman.

Undersökningen har genomförts av STAD/Beroendecentrum Stockholm. Enkäten skickades till 2 000 av de 5000 utbildade och till lika många av de ej utbildade som också hade anmält sig till kursen. I svarsgrupperna finns chefer, skyddsombud och andra medarbetare. Grupperna "utbildade" och "ej utbildade" var ganska lika. De var dessutom jämförbara beträffande kön, befattning samt om arbetsplatsen hade en alkohol- och drogpolicy före utbildningen.

Övriga upplysningar lämnas av: Kerstin Redig, VD Alna Sverige AB, tel 08-508 86 512, kerstin.redig@alna.se eller Ingela Eriksson, informationsansv, Alna Sverige AB, 070-776 44 50, info@alna.se

Hela rapporten kan också beställas från ovanstående.

Fakta om Alna: Sedan 1961 har Alna haft uppdrag från de centrala parterna på arbetsmarknaden att genom samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, förebygga alkoholens och andra drogers skadeverkningar. I Alnas förebyggande arbete genomför och samordnar man utbildning och information på arbetsplatserna och bidrar till att öka kunskaperna, stimulera till en öppen dialog samt att förbättra rehabiliteringsinsatserna.

Alna är rikstäckande och alla arbetsplatser kan bli medlemmar och teckna serviceavtal. Idag har Alna stora och små företag, verksamheter och organisationer som medlemmar.

Samarbetet med arbetsmarknadens parter har sedan starten varit en av grundpelarna i Alnas verksamhet. Svenskt Näringsliv, LO, TCO, Saco, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), KFO (Kooperationens arbetsgivarorganisation) och IDEA (Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer) är huvudmän.

Ämnen

Expert på skadligt bruk i arbetslivet

Alna hjälper arbetsgivare att hantera alla frågor och ärenden som rör skadligt bruk av alkohol, läkemedel, spel, narkotika, sociala medier eller annat, genom att tillhandahålla tjänster som till exempel utredning, rådgivning och utbildning.

Alna arbetar med företag och organisationer över hela Sverige - även utanför Sverige med företag och organisationer som har verksamhet utomlands. Alna ägs av de centrala parterna på arbetsmarknaden och arbetar utan vinstsyfte sedan 1961.

Alna Sverige AB
Linnégatan 87A
115 23 Stockholm