Pressmeddelande -

Klinisk studie på IBS patienter

Många människor har ständigt ont i magen, och mellan 15 och 20 procent av svenskarna lider av IBS, Irritable Bowel Syndrome. En ny svensk studie visar att Aloe Vera i form av brustablett har positiva effekter. Redan efter ett par veckors behandling påvisades effekt, framför allt på buksmärta. IBS kallas även Colon Irritable och innebär att tarmen inte fungerar normalt. I västvärlden är den en av de vanligaste sjukdomarna och antalet personer med diagnosen har ökat kraftigt de senaste årtiondena. Vissa läkare menar att tillståndet är ärftligt och kan orsakas av nerv- eller muskelrubbningar. Tarmirritationen kan dessutom uppstå vid stress eller av vissa livsmedel – vilka födoämnen tarmen reagerar mot är mycket individuellt. Hittills har ingen effektiv medicin funnits mot IBS och för många är det en svår uppgift att komma fram till vad som orsakar respektive lindrar just deras symtom. IBS försämrar livskvaliteten Sjukdomen är vanligare hos kvinnor än hos män. Symtomen hänger samman med toalettvanorna, och är inget man gärna talar om. Därför är IBS en dold sjukdom. De flesta har problem med diarré eller förstoppning, mycket gasbildning och smärta som ofta uppstår i samband med måltid. Många upplever att IBS påverkar hur de lever sitt liv och att sjukdomen hindrar dem i deras vardag. Den nedsatta tarmfunktionen syns inte vid provtagningar eller undersökningar. Diagnos ställs genom att man utesluter ett flertal andra sjukdomar och ett kriterium är att man ska ha känt obehag eller smärta sammanlagt minst 12 veckor under ett år. Dagligt brus ger god effekt I en klinisk studie genomförd 2008 vid Medicinkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har Aloe Vera visats ha god effekt vid IBS. Ansvarig för genomförandet var docent Magnus Simrén. Efter en inledande screeningperiod fick patienterna två brustabletter dagligen. Behandlingsgruppen fick Aloe Vera i form av brustablett (Aloe Life®), och kontrollgruppen fick matchande placebo. Redan efter ett par veckors behandling sågs positiva resultat hos de som fått brustabletten med Aloe Vera. De fick en signifikant symtomlindring, framför allt hade de mindre smärta än de i placebo-gruppen. Studien som är randomiserad, dubbel-blind och placebo-kontrollerad, innefattar 68 patienter. Forskningsgruppen som utfört studien menar att Aloe Vera som brustablett verkar vara ett lovande behandlingsalternativ för patienter med IBS. – Större randomiserade, kontrollerade studier behövs för att bekräfta resultaten och utvärdera mekanismerna bakom den positiva effekten av Aloe Vera på mag-tarmsymtom, menar dietisten Stine Störsrud som är en av de ansvariga i gruppen. Resultaten från studien offentliggörs på Svenska Gastrodagarna i Jönköping (7-9 maj 2008). V g se bifogat abstract. För mer information kontakta: Tobias Kisker Telefon: 031/40 72 10 Mobil: 0705/88 14 53 För bildmaterial och digital information se www.aloelife.eu

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel