Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny plan för Alvesta tätorts utveckling

Alvesta kommun har arbetat fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort. Nu ska förslaget ut på samråd. Huvudfrågor är att skapa och värna attraktiva boende- och livsmiljöer, skapa förutsättningar för hållbara transporter, utveckla ett levande centrum, ta tillvara på och utveckla grönstruk­turen och säkra tillgången till verksamhetsmark.

Syftet med planen är att få en tyd­ligare linje för hur den byggda miljön, infra­strukturen, grönstrukturen och vattenområden ska utvecklas i Alvesta tätort. Ett genomförande av planen innebär att bostäder möjliggörs i nya områden och att förtätning sker i befintliga. Bostadsområden blir variationsrika i bebyggelsetyp och tätortens styrkor vad gäller läge och närmiljö tas tillvara.

Bra bostadsområden och ett livfullt centrum

Både i västra och östra Alvesta möjliggörs nya bostadsområden. Grönstråk bevaras mellan bebyggelseområden och rekreationsstråk utvecklas nära tätorten och i Hanaslöv. En förbifart av väg 126 ger möjlighet till fler bostäder i centrum eftersom genomfartstrafiken försvinner. Centrum får därmed bättre underlag för handel och service. Förutsättningar för ett tillgängligt, trivsamt och livfullt centrum förstärks. Detta genom skapandet av trivsamma stråk och mötesplatser där gång och cykel prioriteras. Som komplement till förtätning av bostäder inne i centrum föreslås även att verksamhetsområden som ligger nära centrum omvandlas till område för bostäder och för verksamheter som inte är störande.

Kommunikationerna är viktiga för Alvestas utveckling ur flera perspektiv. Verksamheter ges möjlighet att etablera sig längs väg 25 i ett bra skyltläge med goda transportmöjligheter. Vad gäller järnvägsfrågor reserveras mark för dubbelspår på kust-till-kustbanan i nuvarande läge i östra Alvesta och i ett läge norr om Spåningslanda. Mark pekas även ut för ett triangelspår och industrispår i västra Alvesta. Resecentrum utvecklas för persontrafik genom att underlätta möjligheter till byte mellan olika trafikslag på resan.

- Detta är ett spännande arbete, som kommer visa åt vilket håll Alvesta tätort är på väg. Vi har valt ett arbetssätt som innebär att vi inte har lämnat ett färdigt beslutsförslag till samråd. Vi tycker att det är viktigt med dialog om hur vi bäst utformar framtidsbilden. Med detta är det lättare att få till förändringar i förslaget som hade varit svårare om det varit politiskt förhandlat innan, säger Per Ribacke, kommunstyrelsens ordförande.

Dialog skapar delaktighet i planen

I arbetet med att ta fram förslaget har allmänheten kunnat lämna tankar och idéer på vad som är bra och kan bli bättre i tätorten. Denna dialog fortsätter nu utifrån det framtagna förslaget. Utöver förslagsdokumentet finns förslaget som en interaktiv karta på webben där man kan klicka och läsa om just det område som man är intresserad, man kan även lämna synpunkter där. En populärversion, ett kortfattat blad om förslaget, har också tagits fram för att ge en snabb överblick och skapa nyfikenhet. Samrådsmöten med presentation av förslaget kommer att hållas i Folkets hus 22 juni och 22 augusti.

En fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande men är ett viktigt vägledande dokument. Efter samrådet kommer planen bearbetas och ett nytt förslag ställas ut för granskning innan det kan antas av kommunfullmäktige. Arbetet beräknas vara klart under 2017.

Förslaget har en tidshorisont på 10-15 år. Fram till den 1 november pågår samråd om planen vilket innebär att alla kan lämna synpunkter.

Kontakt

Elinor Bjärnborg, planarkitekt, 0472-152 53
Patrik Karlsson, planarkitekt, 0472-152 88
Karolina Bjers, planarkitekt, 0472-151 03
Magnus Wigren, bitr. förvaltningschef, 0472-150 68

Ämnen

Kategorier

Regioner


Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Kontakter

Jonas Tenje

Jonas Tenje

Presskontakt Kommunikatör 0472-151 92

Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun
Centralplan 1, Alvesta
342 80 Alvesta
Sverige