Nyhet -

Seminarium: Kunskap för levande vatten

Inbjudan till seminariedag: Kunskap för levande vatten
Lördag 22 november, Badholmen i Oskarshamn.

• Vilka restaureringsåtgärder i strömmande vatten får jag göra utan anmälan?
• Bedriver ”mitt” lokala vattenkraftverk sin verksamhet enligt gällande villkor?
• Om jag misstänker villkors- eller miljöbrott, hur gör jag då?
• Hur skriver jag en anmälan till länsstyrelse eller polis?

Seminariet riktar sig till alla som engagerar sig i strömmande vatten. Fiskevårdsområdesföreningar, fiskeklubbar, vattenråd, Naturskyddsföreningskretsar och lokala Älvräddargrupper är speciellt inbjudna. Seminariet är gratis och kaffe och lunch ingår.

Sista anmälningsdag 2014-11-14.

Bakgrund:

Fiskevård handlar ofta om att restaurera vattendrag, och kan innebära åtgärder som dammutrivningar och utläggning av lekgrus och död ved. Det är viktigt att veta vilka lagrum som gäller; till exempel om och när en anmälan måste göras till länsstyrelse och var gränsen går för att även ett miljöprojekt ska anses vara en vattenverksamhet med tillståndsplikt.
Älvräddarna deltar i ett stort antal processer i mark- och miljödomstolen gällande ansöknings- och omprövningsmål. Vi har också gjort ett stort antal tillsynsanmälningaroch även i vissa fall polisanmälningar när vi anat att miljöbrott har begåtts eller pågår.Ofta har våra anmälningar lett till åtgärder både från tillsynsmyndigheter och ibland åklagare,vilket i slutändan gynnat miljön, den biologiska mångfalden och därmed också fiskeresursen.

En folder om hur man går steg för steg till väga med tillsynsanmälningar av vattenverksamheter tas fram av Älvräddarna och delas ut till samtliga deltagare på seminariet.

Anmälan görs på Älvräddarnas hemsida: www.alvraddarna.se/oskarshamn141122

Kontakt: christer.borg@alvraddarna.se

Seminariet möjliggjort med bidrag från Havs- och Vattenmyndighetens anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljön.
Medarrangör: Gustaf Ulfsparres Stiftelse

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • vattenkraft
  • polisanmälan
  • naturreservat
  • biologisk mångfald
  • miljöbalken

Kontakter

Rasmus Gustafsson

Presskontakt Nyhetsredaktör 0761351105

Christer Borg

Presskontakt Generalsekreterare 46706847431