Gå direkt till innehåll
ASCO 2023 – nya resultat med Lumykras i kombination med kemoterapi i första linjen mot lungcancer

Pressmeddelande -

ASCO 2023 – nya resultat med Lumykras i kombination med kemoterapi i första linjen mot lungcancer

Lumykras i kombination med kemoterapi gav en objektiv tumörrespons på 88,9 procent och var tolerabelt vid behandling i första linjen av patienter med icke-småcellig KRAS G12C-muterad lungcancer. Det visar data från en studie som presenterades på ASCO-kongressen nu i helgen.

– Det här är högintressanta data som bådar gott inför den kommande fas III-studien som vi i Sverige kommer att delta i, säger docent Jan Nyman, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och en av landets ledande experter på icke-småcellig lungcancer.

Det var på the American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting i Chicago, världens största cancerkongress, som japanska forskare presenterade resultaten från den prövarinitierade SCARLET-studien. Studien är den första som utvärderar effekt och säkerhet av Lumykras (sotorasib) i kombination med kemoterapi i form av en så kallad platinumdubblett bestående av karboplatin och pemetrexed.

I denna enarmade fas II-studie ingick 30 patienter varav 25 män med avancerad icke-småcellig, icke-skivepitel KRASG12C-muterad lungcancer. Medianåldern var 70 år och alla utom en var rökare.

Patienterna, som inte hade erhållit någon tidigare behandling, behandlades med sotorasib 960 mg/dag plus karboplatin (AUC 5)/pemetrexed 500 mg/m2 i fyra cykler. Därefter fick de sotorasib plus pemetrexed fram till sjukdomsprogress. Det primära effektmåttet var total responsfrekvens (ORR = Overall Response Rate) enligt oberoende granskning. De sekundära effektmåtten var progressionsfri överlevnad (PFS = Progression-free Survival), total överlevnad (OS = Overall Survival) och säkerhet.

Plasmaprover sekvenserades med NGS-analys (NGS = Next Generation Sequencing) vid baslinjen, efter tre veckor samt vid sjukdomsprogress. Vid studiens start var 70 procent av plasmaproverna positiva för KRAS G12C och den vanligaste samtidiga mutationen var TP53 som förekom i hälften av proverna. Efter tre veckor försvann KRAS G12C i plasman hos 60 procent av patienterna.

Den totala responsfrekvensen var 88,9 procent och subgruppsanalyser visade att ORR inte skiljde sig åt beroende på uttrycksnivån av PD-L1. Den progressionsfria medianöverlevnaden kunde inte fastställas på grund av den korta uppföljningsperioden (median 4,2 månader), men PFS vid sex månader var 61,2 procent. Den totala överlevnaden vid sex månader var 87 procent.

De vanligaste biverkningarna som rapporterades var anemi, neutropeni, illamående och trombocytopeni. Allvarliga biverkningar av grad ≥3 var främst hematologiska toxiciteter, men även ett behandlingsrelaterat dödsfall, en pneumotit, inträffade.

– Med reservation för att man bör vara försiktig med att dra slutsatser utifrån en relativt liten studie som den här är det onekligen hoppingivande att närmare 90 procent av patienterna svarar på behandlingen, säger Jan Nyman som kommer att leda en liknande studie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset inom ramen för Amgens kliniska utvecklingsprogram CodeBreaK. I fas III-studien CodeBreaK 202, som kommer att bedrivas vid flera centra runtom i världen, ska samma läkemedelskombination (sotorasib plus karboplatin och pemetrexed) utvärderas som första linjens behandling i jämförelse med standardbehandling.

Kort om Lumykras (sotorasib)
Lumyras (sotorasib) är en first-in-class småmolekylhämmare som specifikt och irreversibelt binder till KRASG12C via aminosyran cystein som ersätter glycin när mutationen inträffar. KRASG12C blir på så vis låst i ett inaktivt GDP-bundet tillstånd (GDP = guanosine diphosphate, guanosindifosfat). Detta är möjligt tack vare upptäckten av en tidigare dold ”räffla” på KRASG12C-proteinet. Läs mer om Lumykras på Fass.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sandra Eketorp Sylvan, medicinsk chef, Amgen Sverige, tel: 070–433 57 91

Ämnen

Kategorier


Amgen är ett forskande läkemedelsföretag med fokus på att förbättra hälsan hos patienter med allvarliga sjukdomar. Vi bedriver forskning och utveckling av bioteknologiska originalläkemedel och biosimilarer inom terapiområdena onkologi, hematologi, osteoporos, inflammation, kardiologi och nefrologi. Globalt är vi över 25 000 medarbetare, varav cirka 110 arbetar i Sverige. Det svenska kontoret finns i Solna, Stockholm.

Kontakter

Ola Gelin

Ola Gelin

Presskontakt Communications and digital lead +46701489541

Relaterat innehåll

Om Amgen

Amgen discovers, develops and delivers innovative human therapeutics. A biotechnology pioneer since 1980, Amgen was one of the first companies to realize the new science's promise by bringing safe and effective medicines from lab, to manufacturing plant, to patient. Amgen therapeutics have changed the practice of medicine, helping millions of people around the world in the fight against cancer, kidney disease, rheumatoid arthritis, and other serious illnesses. With a deep and broad pipeline of potential new medicines, Amgen remains committed to advancing science to dramatically improve people's lives. To learn more about our pioneering science and our vital medicines, visit www.amgen.se

Amgen AB
Gustav III:s Boulevard 54
169 27 Solna
Sverige